Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert

Logo Zundert

 

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project De Groene Kamers fase 2 te Rijsbergen. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) treedt op ter plaatse van vijf nieuwe woningen die parallel zijn gelegen aan de Bredaseweg. Wij hebben uit de rapportage herleid dat de geluidbelasting vanwege de Bredaseweg maximaal 53 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 5 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde (63 dB) wordt niet overschreden. Daarbij wordt aan het besluit de voorwaarde verbonden, dat bij de woning waarvoor een hogere waarde is vastgesteld, één geluidluwe buitengevel aanwezig dient te zijn en dat er tenminste één slaapkamer aan die gevel gesitueerd wordt.

 

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage op het Raadhuis aan Markt 1 in Zundert.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

Naar boven