Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2020, 29187VerkeersbesluitenProvincie Noord-Brabant - verkeersbesluit - tijdelijke maatregel - N397

Logo Noord-Brabant

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In opdracht van de provincie Noord-Brabant realiseert Boskalis Nederland de ‘Nieuwe Verbinding N69’ (hierna: N69). Het betreft de realisatie van een nieuwe weg, die de bestaande N69 zal verbinden met de aansluiting op de A67 in Veldhoven.

Voor de realisatie van de N69 wordt het fietspad aan weerszijden van de provinciale weg N397 tijdelijk afgesloten tussen de dorpskernen Braambos en Dommelen. Hiervoor worden verkeersborden verwijderd en verkeersborden geplaatst langs de provinciale weg N397. Het fietspad wordt afgesloten in verband met de veiligheid voor fietsers omdat zwaar werkverkeer het fietspad vaak kruist om het werkterrein te bereiken voor de aanleg van de Beekdalbrug in het project N69.

Vereiste van besluit 

Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het BABW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen.

Motivering van het besluit

Uit het oogpunt van

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers

is het gewenst om het fietspad aan beide zijden van de provinciale weg N397 af te sluiten door de borden en een fysieke afsluiting overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening met nummer ENI 19.0588.1 te plaatsen.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant Zuid-Oost.

Overeenkomstig artikel 25 van het BABW is voorts overleg gepleegd met de gemeente Valkenswaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

tot plaatsen van de borden:

C15: gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Tot het verwijderen van de borden:

G12a: fiets/bromfietspad

G11: verplicht fietspad

Inwerkingtreding

Een verkeersbesluit is van kracht en treedt in principe in werking op moment van publicatie

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

H.W.J. Swaans,

programmamanager Multimodale Bereikbaarheid

 

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC te ‘S‑HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's‑Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.