Straatnaambesluit

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 mei 2020 de volgende straatnaam in Papendrecht hebben vastgesteld:

 

Beatrixgantel

 

Dit is een nieuwe straat gelegen tussen Veerdam en de Eilandstraat.

Ter inzage

Het straatnaambesluit met de bijbehorende situatietekening ligt met ingang van 29 mei 2020 t/m 10 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak via telefoonnummer 14 078 met team Beheer en Geo. Om deze stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat deze stukken voor u beschikbaar zijn.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit brief bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht, door middel van het inzenden van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar aantekent en de gronden van uw bezwaar. Daarnaast kunt u, als u spoedeisend belang heeft, de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het straatnaambesluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven