Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenStaatscourant 2020, 29125VergunningenKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Maatgraaf 4 in Hagestein

Logo Vijfheerenlanden

De gemeente heeft op 26 mei 2020 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV-2020-0198 voor een omgevingsvergunning op locatie Maatgraaf 4 in Hagestein. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het besluit betreft het brandveiliggebruik t.b.v. een school.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie en kunnen op afspraak worden ingezien op het gemeentehuis. De inzageperiode is 6 weken en start op 29 mei 2020.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan gemeente Vijfheerenlanen, Postbus 11, 4140 AA Leerdam of omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088 - 599 7000.