Voorbereidingsbesluit recreatie appartementen buitengebied gemeente Veere

Logo Veere

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veere maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 mei 2020 heeft besloten dat er op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het buitengebied van de gemeente Veere om de planologische mogelijkheid van het realiseren van recreatie-appartementen in het kader van de Nieuwe Economische Dragers te blokkeren. Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 2 juni 2020 in werking. Het heeft een werkingsduur van een jaar.

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende bestanden liggen van 2 juni 2020 t/m 13 juli 2020 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis aan de Traverse 1 te Domburg.

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende bestanden is vanaf 2 juni 2020 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0157VBNedBgb-VG01. Tevens is het voorbereidingsbesluit vanaf dan in te zien op de gemeentelijke website www.veere.nl onder “Inwoners en bezoekers – Bouwen en wonen - Ruimtelijke plannen buiten de kernen – Voorbereidingsbesluit”.

Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Domburg, 2 juni 2020.

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, de burgemeester,

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven