Ontwerp-omgevingsvergunning Torendijk 105a te Kortgene, Noord-Beveland

Logo Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning willen verlenen voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel Torendijk 105a te Kortgene. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 juni 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Wissenkerke (alleen op afspraak). Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op de gemeentelijke webpagina www.noord-beveland.nl/bekendmakingen, onder de rubriek ‘Afwijken van bestemmingsplan’. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Als u mondeling een zienswijze wilt inbrengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid&Projecten, telefoon 14 0113. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

 

Naar boven