Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2020, 28960Ruimtelijke plannenHollands Kroon – Week 22 -Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Dentele 9 Westerland

Logo Hollands Kroon

 

Besluit genomen door: gemeenteraad

Grondslag: artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Onderwerp: herontwikkeling De Dentele

Plangebied: locatie van de voormalige basisschool De Dentele

Doel plan: het mogelijk maken van de bouw van drie woningen en realisatie van extra parkeerplaatsen

IMRO identificatienummer: NL.IMRO.1911.BPWesterlhz0001-va01

Wijzigingen: Het verschuiven en flexibeler maken van de bouwvlakken, het beperkt aanpassen van de bestemmingsgrenzen voor Wonen en Tuin (groen) en opnemen van een maximale oppervlakte van 100 m2 voor hoofdgebouwen.

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan De Dentele 9 Westerland, met IMRO identificatienummer NL.IMRO.1911.BPWesterlhz0001-va01, ligt met ingang van 28 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ via:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1911.BPWesterlhz0001-va01

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPWesterlhz0001-va01

Tevens is er de mogelijkheid om op afspraak de stukken in te zien. Voor het maken van een afspraak met een medewerker van het team RO kunt u contact opnemen met 088-321 5000.

Beroep indienen

Gedurende de inzagetermijn hebben de volgende personen de mogelijkheid om beroep in te stellen:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan tijdig kenbaar te maken.

  • een belanghebbende voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Stuur uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Voorlopige voorziening

Volgens artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Om te voorkomen dat er door dat geldige besluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan. Wordt dit verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Stuur uw verzoek naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Kosten

Aan het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’.