Besluit wijzigen gemeenschappelijke regeling ISD BOL

Logo Brunssum

De raad van de gemeente Brunssum;

 

Overwegende dat de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf per 1 januari 2007 de gemeenschappelijke regeling van ISD BOL zijn aangegaan en dat deze regeling laatstelijk per 1 januari 2016 is gewijzigd;

 

Overwegende dat wijziging van de regeling noodzakelijk is met het oog op behoud van de autorisaties met betrekking tot de Wet Basisregistratie Personen, in verband met de gewenste wijziging van de rechtspositieregeling, in verband met een gewenste toevoeging van een artikel met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging alsmede in verband met de wenselijkheid toe te treden tot de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO);

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2020;

 

gelet op artikel 1, eerste, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

besluit:

Artikel I

De gemeenschappelijke regeling van ISD BOL wordt gewijzigd als volgt.

 

 • A.

  In artikel 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • a.

   In het tweede lid wordt het zinsdeel “Aan het algemeen bestuur komen alle bevoegdheden toe”, vervangen door: “Aan het algemeen bestuur worden alle bevoegdheden overgedragen”

  • b.

   Na het derde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

   • 4.

    Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

   • 5.

    Het besluit bedoeld in het vierde lid wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van hetalgemeen bestuur te brengen.

 

 • B.

  Artikel 10, tweede lid komt te luiden:

  Aan het dagelijks bestuur van de dienst worden alle bevoegdheden overgedragen, die nodig zijn voor de uitvoering van de in het eerste lid genoemde taken.

 

 • C.

  In artikel 14 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • a.

   het opschrift “Artikel 14 Benoeming, taak en aansturing” komt te luiden:

   Artikel 14 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

  • b.

   In het tweede lid, wordt “benoemd” vervangen door “aangenomen”.

 

 • D.

  Artikel 18 komt te luiden:

  Artikel 18 Personeel

  Op het personeel is van toepassing de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO). Het dagelijks bestuur beslist over de toepassing van arbeidsvoorwaarden die buiten de kaders van de cao SGO vallen.

 

 • E.

  Het opschrift “Hoofdstuk 10 Het archief” komt te luiden:

  Hoofdstuk 10 Het archief en privacy

 

 • F.

  In artikel 27, tweede lid, wordt in de tweede zin het zinsdeel “Artikel 31 lid 5 van deze regeling” vervangen door: “Artikel 30 lid 5 van deze regeling”.

 

 • G.

  Na artikel 27 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

  Artikel 27a Privacy en informatiebeveiliging

  • 1.

   De dienst wordt voor de uitvoering van de overgedragen taken en bevoegdheden aangemerkt als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 onder 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

  • 2.

   Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor het toezicht op een correcte naleving van de AVG en rapporteert desgewenst daarover aan de gemeentebesturen.

  • 3.

   Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

  • 4.

   De bepalingen van de Suwinet-wetgeving en het meest actuele Suwinet-normenkader voor afnemers zijn onverkort van toepassing op de dienst.

  • 5.

   De dienst verstrekt in het kader van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) een jaarlijkse verantwoording, over het gebruik, beheer en de beveiliging van Suwinet, aan de gemeentebesturen. De jaarlijkse verantwoording geschiedt aan de hand van een TMP-verklaring die door een onafhankelijke auditor is goedgekeurd. Het gemeentebestuur wordt uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar op de hoogte gebracht van de verantwoording over het voorgaande kalender jaar. De gemeente heeft de jaarlijkse verantwoording nodig om zich zowel horizontaal (aan de gemeenteraad) als verticaal (aan het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) te kunnen verantwoorden over het gebruik van Suwinet.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat de gemeente Brunssum dit besluit in alle deelnemende gemeenten heeft bekendgemaakt door kennis van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 maart 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Naar boven