Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 28841Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Akmarijp – Fjildwei 9 – Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Akmarijp – Fjildwei 9

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 29 mei 2020 liggen gedurende 6 weken twee ontwerpbesluiten ter inzage:

het ontwerpbestemmingsplan Akmarijp – Fjildwei 9

het ontwerp van het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Akmrijp – Fjildwei 9

 

Plangebied

Het perceel ligt aan de Fjildwei te Akmarijp, ten zuiden van het perceel Fjildwei 9. De kadastrale aanduiding van het perceel is gemeente Joure, Sectie F, nummer 1040 (toekomstig adres Fjildwei 7a).

 

Doel

Het doel is het planologisch mogelijk maken een woning op het perceel direct ten zuiden van Fjildwei 9 te Akmarijp. Door sloop van de stal en enkele bijgebouwen op het perceel wordt voldaan aan de ruimte-voor-ruimte regeling waardoor ter compensatie een woning gerealiseerd mag worden.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPAK20FJILDWEI9-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 

- ontwerpbestemmingsplan Akmarijp – Fjildwei 9

- waarom u een zienswijze indient

- de datum

- uw naam en adres

- uw handtekening

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Het doel van het Besluit hogere waarde is om een geluidbelasting van 53 dB(A) op de gevel van de geprojecteerde woningen toe te staan. Dit betreft een afwijking van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). De Wet geluidhinder biedt aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid om een Besluit hogere waarde te nemen. Burgemeester en wethouders zijn van plan om zo’n besluit te nemen met het oog op de geprojecteerde woning zoals opgenomen in het bestemmingsplan Akmarijp – Fjildwei 9.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarde indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

- ontwerpbesluit hogere waarde Akmarijp – Fjildwei 9

- waarom u een zienswijze indient

- de datum

- uw naam en adres

- uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 27 mei 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren