Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 28800Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Waterhuizen, Drentsche Diep Noord

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een nieuwe kade (waterkering) aan de oostzijde van de monding van het Drentsche Diep bij Waterhuizen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald;

- gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Het ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 28 mei 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020. Inzien kan op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Waterhuizen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

Reageren op het ontwerpbesluit (indienen zienswijze)

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer Z2020-00002506. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt indienen als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.