Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2020, 28764Overig

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 28 mei 2020, kenmerk ACM/UIT/533621 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. Het betreft kleine inhoudelijke redactionele wijzigingen van de Netcode elektriciteit en de Tarievencode elektriciteit

Zaaknummer: ACM/19/037159

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tarievencode elektriciteit wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3.2.2, eerste lid, onderdeel a, wordt de opsomming van de subonderdelen vernummerd naar 1° tot en met 8°.

B

In artikel 3.2.2, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 7°, wordt ‘zoals’ vervangen door ‘als’.

C

In artikel 3.2.2, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 8°, wordt ‘ter voorkoming van resonantie van harmonischen als gevolg van de interactie van een wisselstroomkabel langer dan 5 km, deel uitmakend van de aansluiting of de installatie van een aangeslotene, en de netconfiguratie ter plaatse’ vervangen door: ‘als bedoeld in artikel 2.15. derde lid, van de Netcode elektriciteit’.

D

In artikel 3.2.2, eerste lid, onderdeel b, wordt de opsomming van de subonderdelen vernummerd naar 1° tot en met 6°.

ARTIKEL II

De Netcode elektriciteit wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2.1, tweede lid, wordt ‘de aansluiting van een-net-op een net’ vervangen door: ‘aansluitingen tussen netten waarvoor een netbeheerder is aangewezen’.

B

Aan artikel 2.15, wordt een derde lid toegevoegd, luidend:

 • 3. In afwijking van het tweede lid, past de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet centrale filtering toe wanneer de verantwoordelijkheid voor het treffen van de voorzieningen, niet eenduidig kan worden toegewezen aan de aangeslotene of aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, mits de ontoelaatbare hinder veroorzaakt wordt door spanningsverschijnselen als gevolg van de interactie van een wisselstroomkabel langer dan 5 km, deel uitmakend van de aansluiting of de installatie van een aangeslotene, en de netconfiguratie ter plaatse

C

In artikel 2.24, tweede lid, wordt ‘de aansluiting van een net op een net’ vervangen door: ‘aansluitingen tussen netten waarvoor een netbeheerder is aangewezen’.

D

Aan artikel 2.35 wordt, onder vernummering, een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid, gelden de bepalingen van artikel 2.40 niet voor aansluitingen tussen netten waarvoor een netbeheerder is aangewezen’.

E

In artikel 9.23 wordt:

 • de aanhef vernummerd naar het eerste lid,

 • onderdeel a wordt vernummerd naar het tweede lid,

 • onderdelen b tot en met d komen te vervallen,

 • in het eerste lid wordt ‘. Hij doet dit’ verwijderd,

 • in het eerste lid wordt ‘wijze als volgt:’ vervangen door: ‘met inachtneming van de methodologie op basis van artikel 33 van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) betreffende de samenwerking tussen meerdere Europese transmissiesysteembeheerders om balanceringscapaciteit gezamenlijk in te kopen en uit te wisselen.’,

 • in het tweede lid wordt ‘zal’ vervangen door: ‘maakt’,

 • in het tweede lid wordt ‘maken’ verwijderd.

F

In artikel 10.39, derde lid, sub onderdeel c, wordt ‘zesde lid’ vervangen door: ‘vijfde lid’.

G

In artikel 10.39, vijfde lid, onderdeel a, wordt ‘tijdens een onbalansverrekeningsperiode aan de BSP toegekende vermogensrichtwaardes’ vervangen door: ‘vermogensrichtwaardes die de BSP aan zijn gecontracteerde aansluiting(en) per onbalansverrekeningsperiode heeft toegekend’.

H

In artikel 10.39, negende lid, onderdeel c, wordt ‘Gelijk’ vervangen door: ‘gelijk’.

I

In artikel 12.16 wordt:

 • in het eerste lid ‘verbindingen Eemshaven-Noorwegen en Eemshaven-Denemarken’ vervangen door: ‘verbinding Eemshaven-Noorwegen’,

 • in het tweede lid, onderdeel a, ‘vanaf 13:00 uur’ vervangen door: ‘tijdig’,

 • in het tweede lid, onderdeel b, ‘om 13:30 uur’ vervangen door: ‘20 minuten voor het toepassen van de fallback procedure’,

 • in het tweede lid, onderdeel b, ‘voor 13:40 uur’ vervangen door: ‘10 minuten voor het toepassen van de fallback procedure’,

 • in het tweede lid, onderdeel c, ‘om 13:50 uur nog’ verwijderd,

 • in tweede lid, onderdeel c, wordt ‘De resultaten worden uiterlijk om 14:00 uur gepubliceerd.’ vervangen door: ‘;’.

 • in het derde lid ‘of een vergelijkbare status in Denemarken voor de capaciteit van de verbinding Eemshaven-Denemarken’ verwijderd.

J

In Bijlage 8 bij artikel 10.36, eerste lid, onder a: specificaties regelvermogen, vijfde lid, wordt ‘duur van tenminste een week of maand, of voor een kortere duur indien dit bij de aanbesteding wordt gevraagd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet’ vervangen door: ‘door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te specificeren duur. De maximale contractuur voor balanceringscapaciteit bedraagt één week’

K

In Bijlage 10 bij artikel 10.36, eerste lid, onder c: specificaties noodvermogen, eerste lid, wordt ‘duur van tenminste een maand of kwartaal’ vervangen door: ‘door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te specificeren duur. De maximale contractduur voor balanceringscapaciteit bedraagt één week’.

ARTIKEL III

De Netcode elektriciteit wordt als volgt gewijzigd:

A

In Bijlage 8 bij artikel 10.36, eerste lid, onder a: specificaties regelvermogen, vijfde lid, wordt ‘week’ vervangen door ‘dag’.

B

In Bijlage 10 bij artikel 10.36, eerste lid, onder c: specificaties noodvermogen, eerste lid, wordt ‘week’ vervangen door ‘dag’.

ARTIKEL IV

A

Artikel I en II treden op 1 juni 2020 in werking;

B

Artikel III treedt op 1 september 2020 in werking.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 mei 2020

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: M.R. Leijten Bestuurslid

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden.

TOELICHTING

1 Samenvatting

 • 1. Met dit codewijzigingsbesluit stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een verzameling van relatief kleine inhoudelijke en redactionele wijzigingen in de Netcode elektriciteit en de Tarievencode elektriciteit vast.

 • 2. De wijzigingen kennen onderling geen inhoudelijke samenhang. De wijzigingen betreffen onder meer de toerekening van kosten van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) die niet eenduidig zijn toe te rekenen aan een afnemer, wijziging voor bepalingen over balancering, en gewijzigde tijden voor de fallback procedure voor de NorNed kabel.

2 Aanleiding en gevolgde procedure

 • 3. De ACM stelt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) regelgeving vast voor de energiemarkt. Dit besluit is tot stand gekomen op basis van een voorstel1 (hierna: het voorstel) van de gezamenlijke netbeheerders verenigd in Netbeheer Nederland (hierna: gezamenlijke netbeheerders). Dit voorstel heeft de ACM op 7 november 2019 ontvangen.

 • 4. Het voorstel bestaat uit kleine inhoudelijke en redactionele wijzigingen van de Netcode elektriciteit (hierna: Netcode) en de Tarievencode elektriciteit (hierna: Tarievencode). Voor de duidelijkheid hebben de gezamenlijke netbeheerders de wijzigingen onderverdeeld in tien onderwerpen. Aangezien de onderwerpen onderling geen samenhang kennen, heeft de ACM na overleg met de gezamenlijke netbeheerders besloten drie van de onderwerpen ambtshalve in het codebesluit met zaakkenmerk ACM/19/036598 te behandelen.

 • 5. De ACM heeft het ingediende voorstel beoordeeld en geconcludeerd dat het voorstel niet in overeenstemming is met de belangen, regels en eisen, genoemd in artikel 36, eerste lid, van de E-wet.

 • 6. Op 27 maart 2020 heeft de ACM een wijzigingsopdracht2 aan de gezamenlijke netbeheerders gestuurd waarin per onderdeel is ingegaan op de waargenomen strijdigheid van het voorstel met de E-wet.

 • 7. Op 20 april 2020 heeft de ACM een gewijzigd voorstel3 van de gezamenlijke netbeheerders ontvangen. De ACM heeft het gewijzigd voorstel beoordeeld en geconcludeerd dat de gezamenlijke netbeheerders de wijzigingsopdracht van de ACM hebben opgevolgd.

 • 8. De ACM is van mening dat het voorstel geen technische voorschriften bevat als bedoeld in Richtlijn (EU) 2015/1535. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in ontwerp ter notificatie aangeboden.

3 Beoordeling

3.1 Procedureel

 • 9. De ACM constateert dat het voorstel op 26 september 2019 in een overleg met representatieve organisaties is besproken. In het voorstel is een verslag van dit overleg opgenomen en de indieners hebben in het voorstel aangegeven welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die organisaties naar voren hebben gebracht.

 • 10. Naar het oordeel van de ACM voldoet het voorstel daarmee aan de vereisten bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid van de Elektriciteitswet.

3.2 Inhoudelijk

Centrale maatregelen tegen het optreden van ontoelaatbare hinder
 • 11. Met besluit ACM/2016/206882 van 7 december 2016 is aan artikel 3.2.2, onderdeel a, van de Tarievencode een achtste subonderdeel toegevoegd. Dit onderdeel gaat over de kosten van de centrale filtering ter voorkoming van resonantie van harmonischen als gevolg van de interactie van een wisselstroomkabel langer dan 5 km, deel uitmakend van de aansluiting of de installatie van een aangeslotene, en de netconfiguratie ter plaatse. De gezamenlijke netbeheerders stellen dat het hier een spanningskwaliteitsverschijnsel betreft en dat de Netcode de juiste plaats is om dit op te nemen. In de Tarievencode volstaat dan een verwijzing hiernaar. Verder past het voorstel artikel 3.2.2 van de Tarievencode aan door de gedachtestreepjes te vervangen door volgnummers, zoals dat gebruikelijk is in de codes. De ACM stemt met deze wijzigingen in en constateert dat dit bijdraagt aan de eenduidigheid van de codes.

 • 12. De gezamenlijke netbeheerders stellen voor bovengenoemd spanningskwaliteitsverschijnsel als een nieuw onderdeel aan artikel 2.15 van de Netcode toe te voegen. Dit artikel bepaalt dat een aangeslotene geen ontoelaatbare hinder mag veroorzaken. Indien een aangeslotene wel ontoelaatbare hinder veroorzaakt dan kan de netbeheerder de aangeslotene verzoeken zodanige maatregelen te nemen dat de ontoelaatbare hinder niet meer voorkomt. In sommige gevallen kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de herkomst van de ontoelaatbare hinder niet volledig en eenduidig vaststellen of het net van de netbeheerder of juist de installatie van de aangeslotene de ontoelaatbare hinder veroorzaakt. In deze gevallen is het aan de netbeheerder om mitigerende maatregelen te nemen om deze ontoelaatbare hinder te voorkomen die veroorzaakt wordt door spanningsverschijnselen.

 • 13. In de huidige tekst van artikel 3.2.2, onderdeel a, achtste lid, van de Tarievencode elektriciteit is een spanningskwaliteitsverschijnsel nader gespecificeerd als harmonische opslingering in geval van toepassing van lange aansluitkabels. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet constateert dat er ook een tweede spanningsverschijnsel bestaat waarvan de herkomst niet eenduidig is vast te stellen. Dit betreft resonantie die leidt tot overschrijding van de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2.13, derde lid, onderdeel d, van de Netcode. De ACM onderkent dat er toetsingscriteria dienen te zijn om te bepalen of er sprake is van ontoelaatbare hinder en die ook te benoemen in het geval de veroorzaker een aangeslotene is en haar te verzoeken de nodige maatregelen te nemen, zoals nu uit de Netcode volgt. Echter is de ACM van mening dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in alle voorkomende gevallen dat de spanningskwaliteit niet geborgd kan worden en waarbij de veroorzaker niet eenduidig aan te wijzen is, maatregelen moet nemen. Daarom stemt de ACM in met het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders om de bepaling te verbreden tot willekeurige spanningsverschijnselen.

Onderscheid aansluitingen distributienetten en gesloten distributiesystemen
 • 14. De gezamenlijke netbeheerders constateren dat artikel 2.1 van de Netcode geen onderscheid maakt in een net op net aansluiting tussen een net van een netbeheerder en een gesloten distributiesystem (GDS). Een GDS is volgens artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet een net maar wordt niet beheerd door een netbeheerder. Het tweede lid van artikel 2.1 van de Netcode bepaalt dat verschillende artikelen van dit hoofdstuk niet voor net op net aansluitingen gelden. Door deze formulering zijn deze artikelen onbedoeld ook niet van toepassing op gesloten distributiesystemen. De ACM onderkent dat dit onbedoeld ertoe kan leiden dat gesloten distributiesystemen hier niet aan hoeven te voldoen. De voorgestelde wijziging draagt dan ook bij aan de eenduidigheid van de wijze waarop aangeslotenen, waaronder ook gesloten distributiesystemen, zich dienen te gedragen.

Aanpassing in verband met BSP’s met gecontracteerde aangeslotenen met verschillende BRP’s
 • 15. Artikel 10.39, vijfde lid, onderdeel a, van de Netcode bepaalt hoe de beheerder van het hoogspanningsnet het volume aan balanceringsenergie voor verrekening moet vaststellen. De gezamenlijke netbeheerders stellen vast dat de huidige bepaling geen rekening houdt met een portfolio van een BSP (Balancing Service Provider) die aangeslotenen met verschillende BRP’s (Balance Responsible Party) kan bevatten. Hierdoor is het niet duidelijk welk volume met de BSP verrekend, en op het programma van de BRP’s gecorrigeerd moet worden. Het voorstel maakt dit expliciet door de som te nemen van de vermogensrichtwaardes per onbalansverrekeningsperiode die de BSP aan zijn gecontracteerde aangeslotenen gestuurd heeft. De ACM constateert dat de onduidelijkheid door dit voorstel opgeheven wordt.

Aanpassing in verband met de gewijzigde planning van het marktkoppelingsalgoritme
 • 16. Artikel 12.16 van de Netcode bepaalt dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een fallback procedure voor de verbinding Eemshaven-Noorwegen en Eemshaven-Denemarken publiceert. Deze procedure is bedoeld in het geval dat het marktkoppelingsalgoritme niet tijdig een uitkomst geeft. In het artikel is een tijdstip opgenomen waarop de fallback procedure toegepast wordt. Doordat de uitkomsttijd voor het algoritme verruimd is, kloppen de huidige tijdstippen niet meer. Om te voorkomen dat bij iedere wijziging van dit tijdstip de code aangepast moet worden, stellen de gezamenlijke netbeheerders voor de expliciete tijdstippen te verwijderen en de relatie met het proces op te nemen.

 • 17. Daarnaast heeft de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in het kader van Verordening 2015/1222 een fallback procedure voor de verbinding Eemshaven-Denemarken opgesteld. De ACM heeft deze goedgekeurd*. Hiermee komt de verwijzing van deze verbinding in de Netcode elektriciteit te vervallen. De ACM stelt vast dat het voorstel hier in voorziet.

Aanpassing naar aanleiding van de FCR-methodologie
 • 18. Per juli 2019 is de FCR-methodologie in werking getreden. Ondanks dat de vigerende tekst in artikel 9.23 van de Netcode elektriciteit ruimte biedt voor deze wijzigingen passen de gezamenlijke netbeheerders, omwille van overlap en mogelijke strijdigheden, de codetekst aan. Daarnaast maakt het voorstel de relatie met de FCR-methodologie expliciet door te verwijzen naar artikel 33 van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB).

 • 19. Vanaf 1 januari 2020 dienen contracten voor balanceringscapaciteit conform artikel 6, negende lid, van Verordening (EU) 2019/943 betreffende de interne markt voor elektriciteit dagcontracten te zijn. TenneT heeft met besluit ACM/UIT/525733 d.d. 2 januari 2020 een ontheffing voor deze datum gekregen. TenneT geeft aan dat vanaf 1 juni 2020 contracten voor balanceringscapaciteit met een duur van één week gelden. Op 1 september 2020 wordt dan conform de Verordening de duur van het contract één dag. De ACM constateert dat hiermee de codetekst in lijn met de Verordening is gebracht.

 • 20. De ACM komt tot het oordeel dat de wijzigingen in de Netcode elektriciteit die de gezamenlijke netbeheerders voorstellen niet in strijd zijn met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, en artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998. De ACM heeft grammatica, spelling en interpunctie in het codevoorstel waar nodig gecorrigeerd.

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: M.R. Leijten bestuurslid


X Noot
1

BR-2019-1631

X Noot
2

ACM/UIT/528693, dd. 27 maart 2020

X Noot
3

BR-2020-1721