Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ValkenswaardStaatscourant 2020, 28493OverigBestemmingsplan ‘Kerkeind’

Logo Valkenswaard

(NL.IMRO.0858.BPkerkeind-VA01)

gewijzigd vastgesteld

 

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 28 mei 2020 gedurende zes weken het op 30 april 2020 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Kerkeind’ (NL.IMRO.0858.BPkerkeind-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

De ontwikkeling gaat uit van de realisatie van 8 (half)vrijstaande woningen. De woningen zullen met de voorzijde gericht zijn op het Kerkeind, waarmee de stedenbouwkundige kwaliteit aan het Kerkeind wordt verbeterd. In het plan wordt bij elke woning ruimte gereserveerd voor twee parkeerplaatsen.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- de maximale goot- en bouwhoogte van het bouwvlak op het perceel Bergstraat 54 is gewijzigd naar 6,5 meter;

- het bouwvlak op het perceel Bergstraat 54 is aan de noordzijde 1 meter teruggelegd;

- ten zuidwesten van het bouwvlak op het perceel Bergstraat 54 is de aanduiding ‘bijgebouwen’ opgenomen;

- het maximaal aantal wooneenheden binnen het bouwvlak op de percelen Bergstraat 56 en 58 is gewijzigd van 4 naar 6 wooneenheden;

- het bouwvlak voor de 6 woningen op de percelen Bergstraat 56 en 58 is 1 meter in zuidelijke richting verschoven;

- de bestemming ‘Verkeer’ is aangepast zodat ter hoogte van het Kerkeind twee openbare parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden;

- in de regels is aan artikel 1 ‘Begrippen’ het begrip ‘wonen’ toegevoegd;- de toelichting is aangepast met dien verstande dat waar gesproken wordt over 6 woningen, dit is gewijzigd in 8 woningen.

Terinzagelegging

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Kerkeind’ is vanaf 28 mei 2020 te raadplegen op www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15, via de computers in ontmoetingscentrum De Belleman,

Bruninckxdal 2 in Dommelen en de Bibliotheek, de Hofnar 12 in Valkenswaard en op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Beroep

Met ingang van 28 mei 2020 kan gedurende zes weken (tot en met 8 juli 2020) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kerkeind’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

- degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

- iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Valkenswaard, 27 mei 2020

het gemeentebestuur van Valkenswaard,

Namens deze:

de secretaris, drs. W.J.S.A. Weeterings MBA

de burgemeester, drs. A.B.A.M. Ederveen