Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 28451Ruimtelijke plannenOntwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) uitbreiden tankstation Green Planet, Bultinge 2 Pesse

Logo Hoogeveen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor ‘het uitbreiden van tankstation Green Planet, Bultinge 2 in Pesse’ ter inzage liggen.

 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

Op 7 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het uitbreiden van tankstation Green Planet, Bultinge 2 in Pesse, in afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green Planet.

 

Inhoud plan

De vergunningaanvraag betreft uitbreiding van het tankstation Green Planet met een tankeiland voor duurzame brandstoffen en vrachtwagenparkeerplaats. Deze uitbreiding past niet (volledig) in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green Planet. Gebleken is dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente is daarom van plan om af te wijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwplan. De gemeenteraad heeft hiervoor (in ontwerp) een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. 

Met een verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12, eerste lid onder a, onder 3◦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afgeweken worden van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden verleend.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020 ter inzage:

  • 1.

    online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2020PB9006005-ON01, of op de gemeentelijke website: via www.hoogeveen.nl/inzage.

  • 2.

    bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Dit doet u via www.hoogeveen.nl, klik op de button ‘Afspraak maken’, of bel 14 0528.

     

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. De zienswijze over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen richt u aan de gemeenteraad van Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. De zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 0528.

Belanghebbende die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen de besluiten.