Vastgesteld wijzigingsplan Schoolstraat 1, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het wijzigingsplan ‘Schoolstraat 1’ is opgesteld ten behoeve van het wijzigen van de bestemming gemengde-voorzieningen van het bestaande pand naar een woonfunctie voor drie zelfstandige wooneenheden voor de huisvesting van jongeren met een beperking voor het ouderinitiatief GOED wonen Oisterwijk.

 

Ter inzage vastgesteld wijzigingsplan

Op 12 mei 2020 heeft het college het wijzigingsplan Schoolstraat 1 [NL.IMRO.0824.WPSchoolstraat1-VA01] vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 29 mei 2020 tot en met 9 juli 2020, gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde wijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot 1 juni kunt u tussen 9.00 – 11.00 uur terecht op het gemeentekantoor om de stukken in te zien. Van 1 tot en met 12 juni kan dit tussen 08.30 - 11.00 uur. Van 15 juni tot en met 3 juli op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 - 11.00 uur, op donderdag van 13.00 - 15.00 uur. Houd voor de periode daarna onze website www.oisterwijk.nl/contact in de gaten voor de actuele openingstijden. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Beroep

Tegen het besluit van het college kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het het gaat om de wijzigingen die door het college zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11.

Naar boven