Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 28287VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Van Vlaanderenstraat te Klundert

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat voor de woning Van Vlaanderenstraat te Klundert een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is aangewezen, ten behoeve van het voertuig met kenteken 9-XHB-05;

 • 2.

  dat de gehandicaptenparkeerplaats niet meer noodzakelijk is, waardoor het genomen besluit kan worden ingetrokken en de gehandicaptenparkeerplaats kan worden opgeheven;

 

Besluiten

 • 1.

  door verwijdering van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 9-XHB-05, de op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Van Vlaanderenstraat te Klundert t.b.v. kenteken 9-XHB-05 op te heffen.

Zevenbergen 12-05-2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamhoofd afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.