Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 25 mei 2020 nr. IENW/BSK-2019/271312, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid en 10:9, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 30 april 2020, kenmerk MD202041INSTHH;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Indien een document als bedoeld in het eerste lid automatisch gegenereerd is en niet met een handtekening wordt ondertekend, worden de vermeldingen, bedoeld in het tweede en derde lid, in afwijking van die leden gevolgd door de functieaanduiding en naam van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde functionaris en de zin ‘Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.’.

2. In de bijlage wordt in onderdeel C – milieu, in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

  • Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten;

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; en

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Inleiding

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: het algemene mandaatbesluit) geeft de bevoegdheid aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om namens de Minister of de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besluiten te nemen.

Onderdeel C van de bijlage bij het algemene mandaatbesluit is gewijzigd in verband met de totstandkoming van de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren. De uitvoering van deze regeling wordt gemandateerd aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO). RVO voert vele subsidieregelingen uit voor diverse departementen, waaronder die van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. RVO heeft de benodigde ervaring met beleidsrijke regelingen en de daarbij behorende beoordelingsprocessen.

Tevens wordt het algemene mandaatbesluit gewijzigd om het mogelijk te maken dat automatisch gegenereerde berichten zonder handtekening verstuurd kunnen worden.

Subsidieregeling

De Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren voorziet in een juridische grondslag voor het verstrekken van subsidie aan particulieren voor de aanschaf en lease van een nieuwe of een gebruikte, volledig elektrische personenauto. De regeling heeft tot doel de aanschaf en lease van deze personenauto’s door particulieren te stimuleren en hiermee een bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van CO2. Met de subsidieverstrekking wordt uitvoering gegeven aan het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord.

Administratieve lasten en andere gevolgen

Dit wijzigingsbesluit brengt geen administratieve lasten of bedrijfseffecten met zich mee.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op dezelfde datum in werking als de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat, zodra de regeling in werking treedt, RVO met de uitvoering ervan kan starten.

De subsidieregeling treedt met ingang van 1 juli 2020 in werking.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven