Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2020, 28117VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke in- en uitrit bouwverkeer N206 Oost

Logo Zuid-Holland

PZH-2020-740327432 / DOS-2019-0008685

Inleiding

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Holland Rijnland (tussen de Amsterdamse regio, de Haagse en Rotterdamse regio’s) nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk is. De provincie Zuid-Holland legt daarom de RijnlandRoute aan, een nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44, naar de A4 naar Leiden. De RijnlandRoute stimuleert de economie in de regio en ontsluit diverse (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen, met name rondom de N206 tussen Katwijk, de A44 en de A4. Dit doet de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat en de omliggende gemeenten. Rond de N206 betreft dit de toekomstige ontwikkelingen van het Project Locatie Valkenburg (woningbouw en Unmanned Valley), het Bio Science Park en de Greenport Duin- en Bollenstreek.

De N206 Ingenieur G. Tjalmaweg maakt onderdeel uit van de RijnlandRoute. Op dit moment kan de N206, de oost-westverbinding in het gebied, het huidige verkeer niet aan en hierdoor ontstaan er regelmatig files. Tussen de A44 en de N441 wordt de N206 daarom verbreed van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken. Voor de ontsluiting van de Project Locatie Valkenburg en bestaand Valkenburg worden (ongelijkvloerse) verbindingen aangelegd.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van Fase 1 aan de noordoostzijde van de N206 is het noodzakelijk dat het bouwterrein bereikbaar wordt gemaakt voor bouwverkeer. In deze eerste fase worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de bouw van de oostzijde van de verdiepte N206. In deze fase worden de tijdelijke wegen aangelegd waarop het verkeer gaat rijden ten tijde van de bouw van verdiepte ligging tussen de Torenvlietbrug en de Achterweg en ook de voorbelastingen voor de nieuwe aansluitingen. Het bouwterrein komt deels op de Torenvlietslaan en deels op het fietspad parallel aan de N206 tussen de opgang bij de Voorschoterweg en de Torenvlietslaan te liggen.

Naar verwachting zal deze tijdelijke situatie van 15 juni 2020 tot en met maart 2021 gaan duren. Voor de bijbehorende verkeersmaatregelen is een verkeersbesluit verplicht.

Bevoegdheid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub b van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) verkeersbesluiten te nemen voor wegen die bij haar in beheer zijn. Krachtens het ambtelijk mandaatbesluit voor de provinciale organisatie 2020, het ondermandaatbesluit secretaris 2020 en het ondermandaatbesluit directeur Dienst Beheer Infrastructuur 2020, is deze bevoegdheid door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gemandateerd aan het hoofd van de eenheid Advies Beheer Assets.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15, eerste lid, van de WVW dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Daarnaast moet een verkeersbesluit worden genomen krachtens artikel 15, tweede lid, van de WVW voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het BABW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

is het gewenst om tijdens de werkzaamheden op en rondom de N206 tussen de A44 en de N441 diverse verkeersmaatregelen in te stellen.

Belangenafweging

De bouwlocatie komt aan de noordzijde van de N206 te liggen tussen hectometer 16.1 en 16.4. Deze bouwlocatie is nodig, omdat ter hoogte van de Torenvlietslaan een aansluiting op de N206 gerealiseerd gaat worden. De in- en uitrit voor bouwverkeer wordt op de N206 toegepast om te voorkomen dat het bouwverkeer door Valkenburg gaat rijden via de Voorschoterweg en de Torenvlietslaan. Daarmee wordt hinder voorkomen. Een snelheidsbeperking tot 50 km/h wordt op de N206 ter hoogte van de bouwinrit ingesteld conform de CROW-richtlijn (CROW-publicatie 96b). De snelheidsbeperking bevordert de verkeersveiligheid in relatie met het bouwverkeer dat moet in- en uitvoegen vanaf de bouwlocatie.

Vanwege de bouwlocatie wordt een gedeelte van het fietspad tussen de opgang bij de Voorschoterweg en de Torenvlietslaan onderbroken. Ook een deel van de Torenvlietslaan, parallel aan de N206, wordt onderbroken. Het (brom)fietspad en de Torenvlietslaan worden daardoor afgesloten voor het doorgaand verkeer. Vanaf de Achterweg kan het bestemmingsverkeer tot circa 300 meter nog wel de Torenvlietslaan inrijden. Daarmee blijven de percelen bereikbaar. Verder is een verkeersmaatregelenplan opgesteld met daarin een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer, waarmee de omrijbeweging zoveel mogelijk beperkt wordt.

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is er overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de politie (gemandateerd door de korpschef). Deze heeft ingestemd met de maatregelen.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, gelet op het voorgaande besluiten:

 • 1.

  Alle eerder genomen verkeersbesluiten in te trekken die strijdig of gelijk zijn met de hieronder beschreven verkeersmaatregelen die betrekking hebben op het instellen c.q. aanwijzen van verkeersmaatregelen aan desbetreffende wegen of weggedeelten opgenomen in dit besluit;

 • 2.

  Voor het in de gemeente Katwijk buiten de bebouwde kom gelegen wegvak van de N206 tussen hectometer 16.1 en 16.4, en de parallelgelegen Torenvlietslaan en (brom)fietspad, voor de periode van 15 juni 2020 tot en met maart 2021, de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen overeenkomstig bijgaande tekeningen met tekeningnummer 74.19.5028-008 en 74.19.5028-009:

  • a.

   Door plaatsing van borden A1-50 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) ter hoogte van hectometer 16.1 een snelheidsbeperking tot 50 km/u tussen hectometer 16.1 en 16.4 in te stellen voor het verkeer richting Katwijk.

  • b.

   Door plaatsing van bord C1 uit bijlage I van het RVV in combinatie met onderbord "uitgezonderd werkverkeer", ter hoogte van hectometer 16.2, de bouwinrit gesloten te verklaren voor voertuigen anders dan werkverkeer;

  • c.

   Door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het RVV op de Torenvlietslaan, nabij perceel 6 (parallel aan N206 ter hoogte van hectometer 16.4) en aan de noordoostzijde van de aansluiting met het (brom)fietspad, het tussengelegen gedeelte van de Torenvlietslaan gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

  • d.

   Door plaatsing van bord C15 uit bijlage I van het RVV, ter hoogte van hectometer 16.0 op het (brom)fietspad parallel aan de noordzijde van de N206, het (brom)fietspad gesloten te verklaren voor gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen;

  • e.

   Door plaatsing van borden C16 uit bijlage I van het RVV op het aan de noordzijde van de N206 gelegen (brom)fietspad ter hoogte van hectometer 16.0, en op de Torenvlietlaan nabij perceel 6 en aan de noordoostzijde van de aansluiting met het (brom)fietspad, het (brom)fietspad gesloten te verklaren voor voetgangers;

  • f.

   Door plaatsing van borden D5 uit bijlage I van het RVV op de Achterweg ter hoogte van het kruispunt met de Torenvlietslaan de verplichte rijrichting aan te duiden;

  • g.

   Door plaatsing van bord F8 ter hoogte van de bouwuitrit (hectometer 16.4) alle door verkeersborden aangegeven verboden op te heffen.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant;

 • 4.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant.

Bezwaar en beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, onder vermelding van “Awb-Bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • dagtekening;

 • omschrijving van het besluit waar tegen het bezwaar is gericht;

 • gronden van het bezwaar.

 

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt – ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag), een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland