Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 28054VerkeersbesluitenOpheffen fietsverbod voetgangersgebied centrum Hoogeveen

Logo Hoogeveen

VERKEERSBESLUIT

Nr.2020/11

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

 

Overwegende:

- dat in 2004 in het voetgangersgebied van Hoogeveen (Hoofdstraat en Van Echtenstraat) een fietsverbod is ingesteld tijdens de winkelopeningstijden op donderdag, vrijdag en zaterdag;

- dat in 2014 de twee wegen die de Hoofdstraat kruisen, aangewezen zijn als voetgangerszone (RVV- bord G07zb);

- dat er veel behoefte is om in het gehele voetgangersgebied altijd te kunnen fietsen;

- dat op 27 februari 2020 de gemeenteraad de Fietsnota heeft vastgesteld;

- dat in de Fietsnota staat dat het fietsverbod wordt opgeheven;

- dat tijdens de behandeling in de gemeenteraad moties voor een gedeeltelijk en een volledig fietsverbod zijn verworpen;

- dat het volledige voetgangersgebied, inclusief een deel van de Grote Kerkstraat, van de Nicolaas Beetsstraat en de Jonkheer de Jongestraat daarmee hetzelfde regime krijgt;

- dat alleen nog maar verkeersborden nodig zijn op de entrees van het voetgangersgebied;

- dat het de bedoeling is dat alleen fietsen zijn toegestaan, snorfietsen zijn verboden;

- dat ook de stegen onderdeel worden van de voetgangerszone;

- dat deze regeling overlegd is met en de goedkeuring heeft van het Centrummanagement;

- dat het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Het volledige voetgangersgebied aan te wijzen als voetgangerszone waar fietsen is toegestaan;

II. Tot het intrekken van verkeersbesluit 2004/28 waarin het fietsverbod werd geregeld;

 

III. De maatregel bestaat uit het aanbrengen van de borden start en einde voetgangerszone (G07zb en G07ze) met onderbord “fietsen toegestaan, snorfietsen niet” conform bijlage 1 van het RVV 1990. De borden G07 met onderbord worden verwijderd.

 

 

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

 

 

 

 

Hoogeveen, 18 mei 2020

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

 

 

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 20 mei 2020 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

Bijlage(n):

- Situatietekening voetgangersgebied Hoofdstraat en omgeving te Hoogeveen

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.