Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 28007Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 en besluit op de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5, het besluit op de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan vanaf donderdag 21 mei gedurende zes weken ter inzage liggen.

 

Inhoud van het bestemmingsplan plan

De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Een deel van de woningvoorraad in de wijk is verouderd en aan vernieuwing dan wel vervanging toe. Fase 1 en 2 zijn reeds opgeleverd en fase 3 is in uitvoering. Het bestemmingsplan Gorecht-West fase 4 en 5 in Hoogezand legt de juridisch-planologische basis voor de afronding van de wijk. Het bestemmingsplan voorziet in de nieuwbouw van circa 126 woningen. Daarnaast wordt de buiteninrichting, waaronder groenstructuren, straten en paden, gewijzigd. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Dreeslaan (west), de Van Houtenlaan (oost), de Troelstralaan (noord) en de Thorbeckelaan (zuid).

 

Inhoud van het beeldkwaliteitsplan

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan bevat specifiek op deze ontwikkeling toegesneden criteria. Het beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen op basis van het algemene beeldkwaliteitplan voor de wijk en het stedenbouwkundig plan Woonpark Gorecht. Het nu voorliggende beeldkwaliteitsplan beoogt bouwers te inspireren en vormt het toetsingskader voor de welstandsommissie. Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de welstandsnota en voorgesteld wordt deze dan ook als zodanig vast te laten stellen door de gemeenteraad. Naast de specifieke welstandscriteria in het beeldkwaliteitsplan, blijven de algemene welstandscriteria, de objectgerichte criteria en de excessenregeling van de welstandsnota (voor zover relevant) van kracht.

 

De plan nen inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Hoogezand, Gorecht-West fase 4 en 5 met bijbehorende stukken, het besluit op de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan kunt u inzien van donderdag 21 mei 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bphgzgorechtw4en5-on01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Hoogezand. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het bestemmingsplan (indienen zienswijze )

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2020-014536. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt indienen als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerpbestemmingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Reageren op het ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een inspraakreactie naar voren brengen tegen het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2020-014536. Voor een mondelinge inspraakreactie vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Besluit op de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders van Midden-Groningen op 12 mei 2020 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling, zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Het besluit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

 

Tegen dit besluit staat geen zelfstandig bezwaar of beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

 

Crisis - en h erstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in de beroepsprocedure bijzondere bepalingen van toepassing zijn. Die procedure is op dit moment nog niet aan de orde.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.