Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2020, 27686VergunningenProvincie Noord-Holland - Ontwerpbeschikkingen Wabo en Waterwet, uitgebreide procedure, Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, het voornemen tot capaciteitsuitbreiding en het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe wandeloven (oven 25) en het brengen van stoffen via riool 100 in de Buitenhaven, zaak 8859353, OLO-4130757.

Logo Noord-Holland

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, bekend dat zij ontwerpbeschikkingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) ter inzage heeft gelegd.

 

Tata Steel IJmuiden B.V. heeft voor de inrichting gelegen aan Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord twee vergunningaanvragen ingediend. In het kader van de coördinatieregeling zoals genoemd in art. 3.16 van de Wabo doorlopen beide aanvragen gezamenlijk de procedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

De ontwerpbeschikking ingevolge de Wabo betreft het voornemen tot het verlenen van een omgevingsvergunning milieu en bouw voor het verhogen van de capaciteit van de Warmbandwalserij van ongeveer 5 miljoen naar 5,5 miljoen ton staal per jaar, en voor het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe wandeloven (oven 25) bij de Warmbandwalserij. Deze zal één van de twee doorschuifovens (21) vervangen.

 

De ontwerpbeschikking ingevolge de Wtw betreft het voornemen tot het verlenen van een nieuwe Watervergunning voor het brengen van stoffen, afkomstig van het bedrijfsonderdeel Warmbandwalserij, via riool 100 in de Buitenhaven, vanwege de aangevraagde capaciteitsuitbreiding van de Warmbandwalserij. De Watervergunning d.d. 19 januari 1998, met kenmerk ANW 97/10227, wordt inclusief alle wijzigingen ingetrokken.

 

Inzage

De ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);

- Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem;

- Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;

- de Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;

- De Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;

- De Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3 te Heemskerk;

- het Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk.

 

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente, provincie of Rijkswaterstaat over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

 

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikkingen naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedures of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.