Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2020, 27628VerkeersbesluitenDefinitief Verkeersbesluit Inrichten gehandicaptenparkeerplaats Emmaplein Geleen

Logo Sittard-Geleen

Registratienummer 2020/2581244

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten op het Emmaplein in Geleen. Deze verkeersmaatregel zal uitgevoerd worden door het plaatsen van het bord gehandicaptenparkeerplaats (bord E6) met daaronder het kenteken op een onderbord (OB309).

Zoals aangegeven op de foto’s in de aparte bijlage. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

 

2. Overwegingen

Op grond van artikel 3 van de “Beleidsregel aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen 2007” komt de aanvrager in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

Voorstel is de gehandicaptenparkeerplaats te situeren op de door de aanvrager beoogde plek.

De in te stellen individuele gehandicaptenparkeerplaats gaat ten koste van één algemene parkeerplaats. Het is echter gezien de medische situatie van de aanvrager, en de geldende beleidsregels niet onredelijk om de parkeerplaats toe te wijzen. Overige bewoners en automobilisten kunnen gebruik maken van de algemene parkeerplaatsen in de buurt.

 

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, artikel 12.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht om deze individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

Het Emmaplein is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

 

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 05-05-2020 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregel.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 15-05-2020

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en ontwerp

 

 

Plv. Ing. J.T.A.M. Malik

 

6. Publicatie, inzage en bezwaar

Na besluitvorming wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar de digitale Staatcourant.

 

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 21-05-2020 tot en met woensdag 01-07-2020. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

 

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

 

Elektronisch (met DigiD )

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

 

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam en adres;

• de datum;

• de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

• de reden(en) van uw bezwaar;

• uw handtekening.

 

Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

 

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-4000039.

Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

 

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt u afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt hem ook aanvragen via www.overheid.nl of 1400 (lokaal tarief).

Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.