Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 12 mei 2020, nr. 2893808, houdende wijziging van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet,

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt ‘€ 7,32’ vervangen door ‘€ 7,46’.

B

In artikel 1, tweede lid, wordt ‘31 december 2019’ vervangen door ’31 december 2020’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 mei 2020

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Ingevolge artikel 1, tweede lid, van de Regeling wordt het in het artikel 1, eerste lid, genoemde tarief jaarlijks met ingang van 1 januari door Onze Minister gewijzigd overeenkomstig de indexeringsformule die in artikel 14 van het Besluit tarieven Ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders is opgenomen.

De in artikel 14 van het Besluit tarieven Ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders neergelegde indexeringsformule betreft een wijziging met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). In de onderdelen a tot en met d van voornoemd artikel 14 wordt uitgelegd waar A, B en C voor staan. Daaruit volgt dat de ontwikkelingen van de CAO lonen, de arbeidsproductiviteit en de consumentenprijsindex relevant zijn voor de berekening van het indexeringspercentage.

Voor 2020 is de toe te passen index 1,018898. De procentuele stijging van de CAO lonen is berekend op 2,0091% (A). De percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar is zoals door het CBS bekendgemaakt 0,0% (B). De consumentenprijsindex is berekend op 1,7109% (C). De resulterende indexeringsfactor (= 0,6* (0,013889 – 0,000) + 0,4*1,7109) is afgerond 0,018898 (1,8898%).

Met deze wijziging wordt het in artikel 1, eerste lid, genoemde tarief dan ook bepaald op (€ 7,32 x 1,018898 =) € 7,46.

’s-Gravenhage, 12 mei 2020

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven