Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2020, 2751VergunningenDefinitieve beschikking verleende aanvraag omgevingsvergunning / Molenweg 8, 6017 BM te Thorn / Maasgouw / verzonden op 07 januari 2020 / het brandveilig gebruiken van BMV De Wieken

Logo Maasgouw

Beroep

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep worden ingesteld bij Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na publicatie.

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan tevens de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.