Rectificatie: Subsidieregeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 mei 2020, nr. 23947781, houdende regels voor de subsidiëring van de integrale aanpak van zij-instroom primair onderwijs in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en Almere (Subsidieregeling zij-instroom PO G5)

Enig artikel

A

Artikel 1 van de Subsidieregeling zij-instroom PO G5 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In de begripsomschrijving van DUS-I wordt ‘ienst’ vervangen door ‘Dienst’.

  • 2. In de begripsomschrijving van G5 wordt ‘msterdam’ vervangen door ‘Amsterdam’.

  • 3. In de begripsomschrijving van gemeente wordt ‘de gemeente’ vervangen door ‘gemeente’.

  • 4. In de begripsomschrijving van schooljaar wordt ‘het tijdvak’ vervangen door ‘tijdvak’.

B

In artikel 5, tweede lid, onderdeel c, wordt ‘zodanig de opleiding’ vervangen door ‘zodanig dat de opleiding’.

Naar boven