Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 27289Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van, DGKE-E / 20115039, houdende benoeming en vaststelling van een vergoeding van leden van de Adviescommissie MOOI

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 18, vijfde en zesde lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, artikel 4.2.49b, tweede en derde lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en artikel 2, eerste en tweede lid van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 mei 2020 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de Adviescommissie MOOI benoemd:

 • a. de heer ir. J. de Leeuw, te Klaaswaal, tevens voorzitter;

 • b. de heer P.R. van Alphen, te Den Haag;

 • c. de heer drs. J.P. Baarsma, te Zwolle;

 • d. de heer ir. J. van Bael, te Westerlo (België);

 • e. de heer ir. G.F. Bakema, te Diepenveen;

 • f. de heer dr. S. Barth, te Oldenburg (Duitsland);

 • g. de heer dr. ir. A.C. Boerstra, te Rotterdam;

 • h. mevrouw ir. J. Cace, te Ouderkerk aan de Amstel;

 • i. mevrouw prof. dr. H.C. de Coninck, te Ooij;

 • j. de heer ir. F.C.A.A. van Eijk, te Naarden;

 • k. mevrouw ir. I.A. Elema, te Lisse;

 • l. de heer ing. E.R.S. Groot MBA, te Alkmaar;

 • m. mevrouw I.P.J. von Harras, te Goes;

 • n. de heer ir. B.H. van Hemert, te Amersfoort;

 • o. de heer ir. F.J.L. van Hulle, te Herent (België);

 • p. de heer ing. B. Hoefakker, te Kesteren;

 • q. de heer J.F.P.G. Kerdel, te Genderen;

 • r. de heer dr. ir. F.P.J.M. Kerkhof, te Heemstede;

 • s. de heer ir. J. Koning, te Keerbergen (België);

 • t. mevrouw ir. L.J.W.M. Krosse, te Wageningen;

 • u. mevrouw prof. dr. mr. S.A.C.M. Lavrijssen, te Oisterwijk;

 • v. de heer prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg, te Sterksel;

 • w. de heer dr. J. Maat, te Monster;

 • x. de heer drs. J.P. van der Meer, te Hilvarenbeek;

 • y. de heer prof. dr. H. Olff, te Eelde;

 • z. mevrouw L.C. Ouillet MSc, te Utrecht;

 • aa. de heer drs. H.P.G.M. den Rooijen, te Broadstairs (Verenigd Koninkrijk);

 • ab. mevrouw M. Rutten, te Leerdam;

 • ac. de heer dr. ir. G.J. Schaeffer, te Tilburg;

 • ad. de heer prof. dr. R. Schlatmann, te Berlijn (Duitsland);

 • ae. de heer ir. H.C.E. Schreurs, te Limbricht;

 • af. de heer em. prof. ir. D.F. Sijmons, te Amsterdam;

 • ag. de heer ir. J.L. Weishut MBA, te Hilversum;

 • ah. mevrouw B.E.M. Zuiderwijk MSc, te Utrecht.

Artikel 2

 • 1. Aan de voorzitter wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van paragraaf 6.3 van de CAO Rijk en de arbeidsduurfactor achteraf wordt vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 2. Aan de andere leden wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal ook wordt vastgesteld op schaal 18 van paragraaf 6.3 van de CAO Rijk en de arbeidsduurfactor achteraf wordt vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: A.F. Gaastra directeur-generaal Klimaat en Energie

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.