Ontwerp-omgevingsvergunning Visweg 24 (sectie C nr. 3658) in BAARLE-NASSA

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van Gemeente Baarle-Nassau hebben besloten, gelet op artikelen 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een landbouwloods op het adres Visweg 24 (sectie C nr. 3658) in BAARLE-NASSAU.

Voornemen om de volgende activiteit(en) te verlenen:

1. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.12 lid 1 onder 3° Wabo)

2. (ver)bouwen van een bouwwerk

Ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen van 19 mei 2020 tot en met 29 juni 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau. De ontwerp-omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken zijn op afspraak tijdens werkdagen in te zien. Hiervoor kunt u bellen met het klantcontactcentrum, te bereiken via telefoonnummer 14 013. U kunt het plan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0744.OVvisweg24-ON01.

Iedereen kan een zienswijze indienen

Iedereen mag een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning.

Zienswijze indienen

In de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC te Baarle-Nassau.

Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer 14 013. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Baarle-Nassau, 18 mei 2020

Het college van Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau,

 

Naar boven