Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst JustisStaatscourant 2020, 2707Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 11 december 2019, nr. BOACAT2019/065, tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe van 25 januari 2017, kenmerk BOACAT2017/006

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van Sportvisserij Groningen Drenthe van 8 november 2019 waaruit blijkt dat de noodzaak tot het wijzigen van het eerdergenoemde categoriale besluit aanwezig is;

Gelet op:

  • artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

  • artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten.

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van 25 januari 2017, kenmerk BOACAT2017/006 wordt als volgt gewijzigd:

Daar waar in het Besluit wordt gesproken over Hengelsportfederatie Groningen Drenthe dient dit te worden gewijzigd in Sportvisserij Groningen Drenthe.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 11 december 2019

De Minister voor Rechtsbescherming, namens deze, S. Gobardhan Operationeel manager V&T

Bezwaar maken

U kunt bij de Minister voor Rechtsbescherming tegen deze beslissing bezwaar maken. U doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Justis

Afdeling V&T

Postbus 20300

2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;

  • de gronden van uw bezwaar;

  • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op www.rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid’ downloaden.