Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2020, 26934VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot het verleggen van een gedeelte van het fietspad langs de Welle en het aanwijzen van een deel van de rijbaan van de Welle als fietsstrook, kenmerk: 116743-2020

Logo Deventer

 

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer besluit tot:

• het verleggen van een gedeelte van het fietspad tussen Nieuwe Markt en IJsselstraat door de realisatie van een nieuw gedeelte fietspad en het verplaatsen van de bord G12 (einde fietspad);

• het aanwijzen van een gedeelte van de rijbaan van de Welle, gelegen tussen Nieuwe Markt en IJsselstraat, als fietsstrook door het aanbrengen van een onderbroken streep en fietssymbolen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Aanleiding verkeersbesluit

De realisatie van het nieuwe filmtheater MIMIK, Achter de Muren Vispoort 10, is aanleiding om de openbare ruimte tussen MIMIK en de Welle opnieuw in te richten. Een onderdeel van dit plan is het verleggen van de route van het doorgaande fietsverkeer. Voor het opheffen van een gedeelte fietspad en de aanwijzing van een fietsstrook is een verkeersbesluit vereist.

 

Motivering en belangenafweging

Achter de Muren Vispoort en de Welle zijn in eigendom en beheer van de gemeente Deventer.

In de oude situatie werd op deze locatie het doorgaande fietsverkeer langs de Welle, in noordelijke richting, via de Achter de Muren Vispoort geleid.

De hoofdtoegang van het nieuwe filmtheater MIMIK is gelegen aan de zijde van Achter de Muren Vispoort, aan de stadszijde van de oude stadsmuur. De verwachting is dat het doorgaande fietsverkeer langs de Welle tot conflicten zal leiden tussen fietsers en bezoekers van en naar MIMIK. Daarbij is ook extra ruimte nodig voor de realisatie van fietsparkeervoorzieningen.

Tijdens de bouw van MIMIK (2016-2020) is al ervaring opgedaan met het geleiden van fietsers langs de Welle. Deze situatie heeft geen noemenswaardige problemen opgeleverd en fietsers zijn gewend geraakt aan deze situatie.

 

Aan het verkeersbesluit kunnen de volgende verkeersbelangen ten grondslag liggen (art. 2 WVW 1994):

het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers

Met deze maatregelen wordt de kans op conflicten tussen doorgaand fietsverkeer en bezoekers van MIMIK geminimaliseerd. In het ontwerp voor aanpassing van de kruising Nieuwe Markt Welle worden fietsers vanaf het vrijliggende fietspad langs de Welle, op een veilige wijze (met rugdekking) naar de rijbaan van de Welle geleid. Deze maatregelen komen ten goede aan de veiligheid van fietsers en voetgangers.

het in standhouden van de weg

De maatregelen gaan ten koste van de instandhouding van het bestaande vrijliggende fietspad. Voor het fietsverkeer wordt echter een goed alternatief geboden in de vorm van een fietsstrook langs de Welle.

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

Met deze maatregel wordt de vrijheid van (fiets)verkeer niet aangetast omdat doorgaand fietsverkeer een volwaardig alternatief wordt aangeboden in de vorm van een fietsstrook.

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer

Dit verkeersbelang is niet van toepassing .

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden

De restanten van de oude stadsmuur en toren zijn toeristische attracties. Een herinrichting van het gebied tussen stadsmuur en MIMIK, inclusief het verleggen van de doorgaande fietsroute, zal de verblijfsfunctie en het historische karakter van dit gebied vergroten.

 

Overleg met politie

Mede op grond van artikel 24 van het BABW heeft overleg plaats gevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef. De adviezen van de verkeersadviseur zijn verwerkt in het uiteindelijke ontwerp.

 

Zienswijzen/draagvlak

De herinrichting van het gebied tussen MIMIK en de Welle, inclusief de voorgestelde maatregelen, zijn besproken met bewoners en de Fietsersbond.

 

Wettelijk kader

- Artikel 2, eerste lid, onder a. van de Wegenverkeerswet 1994, bevat de verkeersbelangen die minimaal afgewogen dienen te worden bij een verkeerbesluit.

- In artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, is bepaald dat voor de plaatsing en verwijdering van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysieke maatregelen een verkeersbesluit is vereist.

- In artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald welk bestuursorgaan bevoegd is een verkeersbesluit te nemen.

- Artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer geeft aan voor welke verkeerstekens het plaatsen en verwijderden een verkeersbesluit is vereist.

- Artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer schrijft voor dat verkeersbesluit worden genomen na overleg met de korpschef van de politie;

- In de Regeling tot verlening van bevoegdheden gemeente Deventer en de bijhorende lijst van bevoegdheden is vastgelegd dat de programmamanager Leefomgeving is gemandateerd voor het nemen van verkeersbesluiten.

 

Publicatie

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in de Staatscourant van 15 mei 2020 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).

 

Rechtsmiddelen

Als u het niet eens bent met dit besluit, belt u ons dan eerst. Wij kunnen het besluit uitleggen en zo nodig een fout herstellen. Bent u het dan nog niet eens met dit besluit, schrijf dan een brief (bezwaarschrift) aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Zet in uw brief:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u de brief schrijft;

• het kenmerk van ons besluit

• waarom u het niet eens bent met ons besluit

• uw handtekening

U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit. U kunt ook bezwaar maken via ons formulier op www.deventer.nl/bezwaarschrift.

 

Deventer, 7 mei 2020

 

namens burgemeester en wethouders van Deventer,

 

 

R.A.P. van Hout

Programmamanager Leefomgeving