Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondStaatscourant 2020, 2678VergunningenBosstraat 28 - Verleende omgevingsvergunning

Logo Roermond

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt bekend dat bij besluit van 6 januari 2020 omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van Bosstraat 28, 6071 XW te Swalmen:

nieuwbouw woning, geregistreerd onder zaaknummer 54136-2019, bestaande uit de volgende activiteit(en):

  • -

    bouwen van een bouwwerk: nieuwbouw woning;

  • -

    handeling in strijd met bestemmingsplan: nieuwbouw woning.

Tegen de verleende vergunning kan door belanghebbenden, die een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze kenbaar hebben gemaakt, van 15 januari 2020 tot 26 februari 2020 beroep worden ingesteld bij de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. De indiener van een beroepschrift kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond.

De verleende vergunning ligt vanaf 15 januari 2020 ter inzage bij het omgevingsloket in het Stadskantoor. Op afspraak kunt u de vergunning inzien.