Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nationaal ArchiefStaatscourant 2020, 26744Besluiten van algemene strekking

Vaststelling generieke selectielijst voor informatie van de politie, vanaf 1 januari 2013

kenmerk: NA/2020/24125123

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van Nationale Politie over de periode 2013 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Er worden geen selectielijsten afgesloten en/of ingetrokken

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 11 mei 2020

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, de algemene rijksarchivaris, M.L. Engelhard

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.