Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2020, 26737Ruimtelijke plannenGemeente Zeewolde, bestemmingsplan Gildenveld 2, gewijzigd vastgesteld

Logo Zeewolde

Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Gildenveld 2, met ID nummer NL.IMRO.0050.BPGildenveld2-VS01, gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid voor een gemengd woon/werkmilieu. Naast een verruiming van de gebruiksmogelijkheden is ook een aantal bouwregels enigszins verruimd. De regeling in het bestemmingsplan sluit daarbij aan op de Visie kleinschalige bedrijventerreinen die de raad op 14 december 2017 heeft vastgesteld.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreft het toevoegen van een afwijkingsregel voor het bouwen van gebouwen tot op de perceelsgrens.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 20 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan Gildenveld met ID nummer NL.IMRO.0050. BPGildenveld2-VS01 inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het inzien van het plan dient u in verband met de coronacrisis een afspraak te maken met het Publiekscentrum. U kunt daarvoor het algemene nummer 036-5229522 bellen.

Beroepsclausule

Een belanghebbende:

  • -

    die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

  • -

    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

  • -

    die zich niet kan vinden in de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan;

kan vanaf donderdag 21 mei 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking donderdag 2 juli 2020, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.