Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2020, 26734VerkeersbesluitenProvincie Noord-Brabant - verkeersbesluit - N69, Noord-Brabant

Logo Noord-Brabant

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Bij brief van 24 juli 2019 is door mevrouw Hoogenwerf een verzoek ingediend voor het nemen van een verkeersbesluit voor maatregelen op de provinciale weg N69.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de provinciale weg N69-Zuid vanaf de nieuw te realiseren aansluiting op de Nieuwe Verbinding N69 (vanaf kunstwerk Luikerweg), ter hoogte van de Venbergseweg tot aan de Belgisch-Nederlandse grens, circa 7 kilometer verder naar het zuiden. De onderhoudswerkzaamheden betreffen onder andere het aanbrengen van vier nieuwe midden geleiders en het opnieuw inrichten van de inritten die langs dit gedeelte van de weg aanwezig zijn. Door het plaatsen van de midden geleiders, die de oversteekbaarheid verbeteren, en het eenduidig inrichten van de weg wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Vereiste van besluit 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden

voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering van het besluit

Uit het oogpunt van

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

is het gewenst om overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekeningen de borden te plaatsen.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant Zuid-Oost.

Overeenkomstig artikel 25 van het BABW is voorts overleg gepleegd met de gemeente Bergeijk en de gemeente Valkenswaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Tot het plaatsen van de borden op de nieuwe middengeleiders:

D02: Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

Zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen, met nummers:

N69-UO-N69Z-TEK-6201_v2.0, N69-UO-N69Z-TEK-6202_v2.0, N69-UO-N69Z-TEK-6203_v2.0, N69-UO-N69Z-TEK-6204_v2.0, N69-UO-N69Z-TEK-6205_v2.0, N69-UO-N69Z-TEK-6206_v2.0.

Inwerkingtreding

Een verkeersbesluit is van kracht en treedt in principe in werking op moment van publicatie

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

J.H.M. Goossens,

programmaleider Beheer en Onderhoud

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC te ‘S‑HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's‑Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.