Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2020, 26680Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ’ Herziening Bestemmingsregels Wonen 2’

Logo Groningen

De gemeenteraad heeft op 1 april 2020 het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 vastgesteld.

Het plan

Het bestemmingsplan wijzigt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de woonfunctie voor het grondgebied van de oude gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling). Voor dat gebied gaan dezelfde woonregels gelden.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 29 november 2019 tot en met 9 januari 2020. Bij de vaststelling heeft de raad een aantal zaken in het plan gewijzigd. Zo is een aantal definities aangepast of toegevoegd, is de regeling voor het toetsen en toelaten van beschermd wonen verbeterd, moeten nieuwe woningen nu groter zijn dan 50 m² in plaats van minimaal 50 m², zijn de regels voor omvorming van onzelfstandige woningen en eenheden aangescherpt, wordt ook onzelfstandig wonen uitgesloten op binnenterreinen en bij splitsing, geldt de 50 m²-eis niet voor delen van de Poelestraat en de bouwlocaties Oosterhamrikkade ZZ 97-101, gaat het plan ook gelden voor de uitwerkingsplannen Meeroevers vlek 3, Het Eiland, De Zeilen en Groenewei, is aan de Blekerstraat 12/12a de maximale bouwhoogte verlaagd naar 10 en 9 meter en mogen daar alleen woningen groter dan 50 m² worden gebouwd, zijn de regels voor het binnenterrein van het Pythagorascomplex aan de Stadhouderslaan 1 aangepast en tot slot is een overbodige aanduiding aan de Nieuwe Boteringestraat 29-31 geschrapt.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt ter inzage van 14 mei tot en met 25 juni 2020. U kunt de stukken op drie manieren inzien:

 • 1.

  als PDF-bestand op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen;

 • 2.

  digitaal en aanklikbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP591HerzBestRegW2-vg01;

 • 3.

  op papier bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1.

  LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije inloop. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.

  U kunt bij het Loket ook exemplaren van het bestemmingsplan bestellen (tegen betaling).

 •  

Beroep

Er staat beroep open tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Dat kan met ingang van 14 mei tot en met 25 juni 2020.

U kunt alleen beroep instellen als u een belanghebbende bent die:

- op tijd zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;

- geen zienswijzen heeft ingediend, maar u dat redelijkerwijs niet kan worden verweten; of

- bezwaar heeft tegen de wijzigingen bij de vaststelling.

Als u beroep heeft ingesteld, kunt u ook verzoeken om een voorlopige voorziening. Als u zo’n verzoek indient binnen de beroepstermijn, gaat het bestemmingsplan nog niet gelden totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift stuurt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek om voorlopige voorziening stuurt u aan de voorzitter van deze Afdeling, op hetzelfde adres.

Gemeente Groningen, 13 mei 2020