Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 26627VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen nabij de Donk 42, Zevenbergen

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • 4.

  de Paraplunota Leefomgeving;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de straat de Donk gelegen is binnen de bebouwde kom van Zevenbergen;

 • 2.

  dat deze straat in beheer en onderhoud is van de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  dat de gemeente Moerdijk het in de Paraplunota Leefomgeving beschreven doel om de luchtkwaliteit te verbeteren onder andere wil realiseren door het stimuleren van elektrisch vervoer;

 • 4.

  dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

 • 5.

  dat in samenhang met de toename van het aantal elektrische voertuigen ook behoefte is aan oplaadpunten voor elektrische voertuigen;

 • 6.

  dat de gemeente Moerdijk een aanvraag heeft ontvangen van een e-rijder uit een nabijgelegen straat voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • 7.

  dat door de aanvrager voldoende is aangetoond dat ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • 8.

  dat de aanvrager geen parkeer- of oplaadmogelijkheid heeft op eigen terrein en bestaande laadpalen in de nabije omgeving (< 300 m) een hoge bezettingsgraad hebben;

 • 9.

  dat de parkeerdruk in de Donk het toelaat dat er een parkeerplaats worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • 10.

  dat de aanduiding van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gebeurt met het bord E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met de tekst "alleen voor het opladen van elektrische voertuigen";

 • 11.

  dat een oplaadpaal beschikt over twee oplaadmogelijkheden en hier één parkeerplaats wordt gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • 12

  dat er in de toekomst, indien de vraag ernaar is (en het verbruik van de paal zodanig hoog is dat een tweede plaats te verantwoorden is), een tweede parkeerplaats kan worden gereserveerd voor het laden van een elektrisch voertuig.

 • 13

  dat deze maatregel – met verwijzing naar artikel 2, van de Wegenverkeerswet 1994 – strekt tot het bevorderen van doelmatig en zuinig energieverbruik;

 • 14

  dat niet is gebleken dat belanghebbende onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 • 15

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

 

Besluiten

 • 1.

  door plaatsing van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met de tekst "alleen voor het opladen van elektrische voertuigen" vooralsnog één parkeerplaats (met mogelijkheid tot uitbreiding naar 2 plaatsen) bij de laadpaal in de Donk in Zevenbergen aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

 • 2.

  Het eerder genomen besluit (nr 68502) van 17 december 2019 voor een laadpaal op het parkeerterrein op te heffen i.v.m. onvoldoende uitvoerbaarheid van de werkzaamheden.

Zevenbergen 19 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamleider Infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.