Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 2659Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - vastgesteld bestemmingsplan ruimte-voor-ruimte Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 12 december 2019 het bestemmingsplan ‘ruimte-voor-ruimte Hoog Beugt 10 Heeswijk-Dinther’ gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens besloot de raad geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het agrarisch bedrijf gesaneerd wordt, de bedrijfswoning wordt omgezet in burgerwoning en gesplitst en er twee ruimte-voor-ruimtewoningen worden toegevoegd aan Hoog Beugt 10 te Heeswijk-Dinther.

Hogere grenswaarden geluid

Voor het oprichten van de woningen heeft het college van burgemeester en wethouders ontheffing verleend voor het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde (artikel 83 van de Wet geluid-hinder.)

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 16 januari 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPRvRHoogbeugt10HD-VG01).

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen geen beroep instellen.

Reageren

In de schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

 

Heesch, 15 januari 2020