Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 26065Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Hoofddorp Schiphol Trade Park Noordwest’ (artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening)

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 23 maart 2020, nummer 2020.0000100, het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Schiphol Trade Park Noordwest’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfdstpnoordwest-C001 en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Eén van die zienswijzen is niet ontvankelijk verklaard, terwijl de andere zienswijze deels gegrond en deels ongegrond is geacht. De plantoelichting is naar aanleiding van de gegronde zienswijze aangepast.

Daarnaast heeft de gemeenteraad het plan op een aantal punten ambtshalve gewijzigd. Eén van die wijzigingen is de verplichting om de bebouwing in de op de planverbeelding weergegeven gevellijn te bouwen. Er is een mogelijkheid daarvan gemotiveerd af te wijken.

Het plan

Het bestemmingsplan “Hoofddorp Schiphol Trade Park Noordwest” heeft betrekking op de planologische regeling voor internationale logistieke activiteiten op Schiphol Trade Park (STP). Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft een kavel in de Logistieke Kernzone, direct naast het spoor en tegen de campus aan.

Inzien

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro 

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn de stukken dagelijks in te zien van 9-17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900–1852.

De inzagetermijn begint op 12 mei 2020 en duurt zes weken.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen, kunnen de volgende mensen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad en

b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

c. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht. Het beroep dient schriftelijk te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl 

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde inzagetermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor gelden ook de bovengenoemde post- en internetadressen.