Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 25911VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Laar 38 Nistelrode

Logo Bernheze

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 8 BABW ingevolge de plaatsing van onderborden onder bord E6 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• het parkeerterrein bij het appartementencomplex aan de Laar 38 te Nistelrode in eigendom en beheer is van woningstichting Mooiland;

• het adres Laar 38 meerdere woonadressen heeft met letters;

• het parkeerterrein bij het complex niet is afgesloten of voorzien is van borden eigen terrein of iets dergelijks en de Wegenverkeerswet van toepassing is;

• overleg is gepleegd met de stichting en zij akkoord zijn met de plaatsing van de borden;

• de aanvrager gaat verhuizen naar een appartement aan de Laar 38 te Nistelrode en

• de aanvrager een verzoek heeft ingediend voor het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van het appartementencomplex;

• de aanvrager bij het complex niet de mogelijkheid heeft om op een eigen parkeerplaats te parkeren;

• de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder;

• de aanvrager dusdanig beperkt is in zijn mobiliteit het wenselijk is een parkeerplaats te reserveren dicht bij de woning;

• de mogelijkheid voor de gehandicapte bestuurder om dicht bij de woning te parkeren prevaleert boven die van anderen om op deze parkeerplaats de auto te kunnen parkeren.

• met de aanvrager de gewenste locatie is besproken;

• een bestaande gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats de voorkeur heeft;

• deze bestaande gereserveerde plaats niet meer in gebruik is volgens de aanvrager;

• het kenteken van deze gereserveerde parkeerplaats is bekeken en deze niet op naam staat van een bewoner uit Nistelrode;

 

• overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie over dit besluit;

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

• de maatregel bovendien wordt genomen om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

1. door het plaatsen van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op een parkeervak op het parkeerterrein bij het appartementencomplex aan de Laar 38 te Nistelrode;

2. door het verwijderen van onderbord onder het bord E6 met kenteken 33-GK-FB de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats niet meer voor dit kenteken te reserveren;

3. door het plaatsen van een onderbord onder het bord E6 met het kenteken die op naam staat van de gehandicapte bewoner, deze plaats voor te behouden aan de gehandicapte.

 

Datum besluit: 6 mei 2020

Namens burgemeester en wethouders,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

 

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.