Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2020, 25842VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT TOESTAAN RUITERS EN MENNERS OP FIETSPAD/BROMFIETSPAD VAN DE BREM

Logo Gennep

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Mede gelet op het ter zake bepaalde in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), de Wegenwet (WW) en het (onder)mandaatbesluit van de gemeente Gennep;

 

 

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Doelstelling en motivering

 

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers

en passagiers, het in stand houden van de weg, het in stand houden van de bermen en het waarborgen van de bruikbaarheid en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het wenselijk om ruiters en menners toe te staan op het fietspad van de Brem.

Overwegende

 

Dat op grond van artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg leiden of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 

Dat het fiets/bromfietspad op de Brem tussen Brem huisnummer 9 en de Karrevenseweg en vice versa is afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers;

 

Dat ruiters en menner dus ook geen gebruik mogen maken van het fiets/bromfietspad op de Brem;

 

Dat er een regionale ruiter- en menroute over de Brem loopt;

 

Dat er geen alternatieve route beschikbaar is voor ruiters en menners zonder dat zij ver om moeten rijden;

 

Dat deze maatregel genomen wordt uit oogpunt van het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 

Dat met de maatregel de veiligheid op de weg wordt verzekerd en de weggebruikers worden beschermd. Een en ander zoals ook wordt omschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Dat het voorliggende verkeersbesluit ter informatie en advisering is voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 23 april 2020. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

Dat er geen aanwijzingen zijn dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld of dat er een onduidelijke situatie ontstaat;

 

 

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders:

Tot het toestaan van ruiters en menners op het fietspad van de Brem op het wegvak vanaf huisnummer 9 richting Karrevenseweg en omgekeerd.

 

Dit besluit wordt kenbaar gemaakt door plaatsing van onderborden OB51 op de bestaande verkeersborden L08 met onderbord OB54. De locatie van de verbodsborden is weergegeven op bijgevoegde situatietekening.

 

 

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Gennep

Namens dezen

Beleidsondersteuner Verkeer en Mobiliteit

De heer B. Achterberg

Rechtsbescherming

Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken en start met ingang van de dag, gelegen na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek moet u richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Bij het verzoekschrift dient u een afschrift van dit besluit te voegen. Voor het behandelen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. De rechtbank zal u na ontvangst van het verzoek hierover inlichten.

 

DJUMA zaaknummer: 379280

 

Gennep, 23 april 2020