Besluit intrekking aanvraag intrekking omgevingsvergunning Louisegroeveweg 4 te Urmond (O2020-017\0971-AZK-133844)

Logo Stein

Bekendmaking intrekking besluit:

De Burgemeester van de gemeente Stein maakt bij dezen bekend dat zij heeft besloten dat de omgevingsvergunning (VERMELDEN ZAAKNUMMER VAN DE INGETROKKEN AANVRAAG) voor Intrekken omgevingsvergunning Louisegroeveweg 4, 6129 PJ Urmond op het perceel gelegen aan de Louisegroeveweg 4 te Urmond, verleend op (VERMELDEN BESLUITDATUM VAN DE INGETROKKEN AANVRAAG), wordt ingetrokken. De intrekking is geregistreerd onder nummer O2020-017\0971-AZK-133844 met besluitdatum 9 april 2020.

 

Rechtsbescherming

Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de uitgebreide procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 9 mei 2020 gedurende 6 weken beroep worden aangetekend bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

Het ingediende beroepschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

 

Terinzagelegging

Gedurende de bovengenoemde beroepstermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen.

Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

 

Publicatie

Het besluit wordt tevens door ons gepubliceerd via http://www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0971. IMRO nummer Verder handmatig aanvullen) en in de Staatscourant.

Naar boven