Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 25598Ruimtelijke plannenGemeentelijke Coördinatieregeling/ Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 8 mei 2020 liggen gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage.

Wro-coördinatieregeling

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad op 15 april 2020 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieregeling). De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren.

Voor deze ontwikkeling gaat het om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en een bestemmingsplan.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Lyklamawei 4 te Nijemirdum.

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan Lyklamastate beoogt een bestemmingswijziging waarbij de nu geldende bestemming ‘Woondoeleinden’ wordt omgezet naar de bestemming ‘Horeca’ om 2 extra inpandige recreatieappartementen, een ontbijt-/gastenkamer en een theetuin op het perceel mogelijk te maken. Daarnaast wordt met de bestemmingswijziging een vrijstaand recreatiechalet op het perceel gelegaliseerd

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor bouwen is bedoeld om enkele verbouw activiteiten ten behoeve van de bovengenoemde wijzigingen mogelijk te maken.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPNIM19LYKLAMAWEI4-ON01

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 

 • -

  ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Lyklamastate/ontwerpbesluit omgevingsvergunning

 • -

  waarom u een zienswijze indient

 • -

  de datum

 • -

  uw naam en adres

 • -

  uw handtekening

 

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 6 mei 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren