Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 2542VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - Intrekken verkeersbesluit realisatie gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Rollaaf 2 te Zevenbergen

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat voor de woning Rollaaf 2 te Zevenbergen een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is aangewezen, ten behoeve van het voertuig met kenteken 56-FTN-2;

 • 2.

  dat een bezwaar tegen het besluit tot realisatie van de gehandicaptenparkeerplaats gegrond is verklaard, waardoor het genomen besluit dient te worden ingetrokken;

 

Besluiten

 • 1.

  Tot het intrekken van het verkeersbesluit tot realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats voor Rollaaf 2 te Zevenbergen.

Zevenbergen 14 januari 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamhoofd afdeling Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.