Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 april 2020, kenmerk 1676640-204394-CZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra in verband met enkele aanpassingen naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing met uitzondering van artikel 1.5, onder b, artikel 3.7, artikel 4.1, artikel 4.2, eerste lid, artikel 5.1, artikel 5.7, artikel 6.1, eerste, tweede en derde lid, artikel 7.5, eerste en vijfde lid van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

B

Artikel 4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, onder 1°, wordt ‘uiterlijk op 31 december 2021’ vervangen door ‘uiterlijk op 30 september 2022’.

2. In onderdeel b wordt ‘uiterlijk op 31 december 2022’ vervangen door ‘uiterlijk op 30 juni 2023’.

3. In onderdeel c wordt ‘uiterlijk op 31 december 2022’ vervangen door ‘uiterlijk op 30 juni 2023’.

C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘uiterlijk 30 april 2020 23.59 uur’ vervangen door ‘uiterlijk 31 oktober 2020 om 23.59 uur’.

2. In het tweede lid wordt ‘na 30 april 2020’ vervangen door ‘na 31 oktober 2020’.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De minister besluit:

    • a. in geval van een aanvraag ontvangen op uiterlijk 30 april 2020, binnen 13 weken na ontvangst van de desbetreffende aanvraag, of

    • b. in geval van een aanvraag ontvangen op uiterlijk 31 oktober 2020, binnen 13 weken na afloop van 31 oktober 2020,

    over de verlening van een subsidie.

D

Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16a

De minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

E

In artikel 17 wordt ‘vervalt met ingang van 1 juni 2023’ vervangen door ‘vervalt met ingang van 31 december 2023’.

F

Bijlage 1 Modules, behorende bij artikel 4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Bij module 1 Regulier: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel, in de rij Deadline, wordt de datum ‘31-12-2021’ vervangen door ‘30-09-2022’.

2. Bij module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling, in de rij Deadline, wordt de datum ‘31-12-2022’ vervangen door ‘30-06-2023’.

3. Bij module 3: De instelling kan digitaal het BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling, in de rij Deadline, wordt de datum ‘31-12-2022’ vervangen door ‘30-06-2023’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van de regeling subsidiering Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional van instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra (hierna: subsidieregeling) kan subsidie worden verstrekt aan instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra. Dit met het oog op de verdere intensivering van de informatie-uitwisseling richting patiënten en tussen instellingen onderling.

Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de subsidieregeling op enkele punten aangepast. Concreet worden de periode voor het aanvragen van een subsidie, de deadlines voor module 1 regulier en de modules 2 en 3 en de vervaldatum van de subsidieregeling verlengd. De verlenging is noodzakelijk in verband met de uitbraak van het Coronavirus, waardoor niet alle medisch specialistische zorginstellingen en audiologische centra in staat zijn om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen, de modules te starten en af te ronden. Daarnaast is de termijn waarbinnen op een aanvraag wordt beslist aangepast, is voorzien in de mogelijkheid van een afwijkende bevoorschotting bij een besluit tot subsidieverlening en is een hardheidsclausule toegevoegd.

Artikelsgewijs

Artikel I

A

Met de wijziging in artikel 2 is ook artikel 6.1, derde lid van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (hierna: de Kaderregeling) van toepassing verklaard op deze subsidieregeling. Artikel 6.1, derde lid, van de Kaderregeling ziet op de mogelijkheid om als dat wenselijk is bij beschikking voor een andere wijze van bevoorschotting te kiezen (anders dan de gebruikelijke gelijkmatige uitbetaling over de projectperiode, die volgt uit artikel 6.1, tweede lid).

B, C, E en F

Met deze wijziging krijgen de medisch specialistische zorginstellingen en audiologische centra de mogelijkheid om hun subsidieaanvraag tot en met 31 oktober 2020 in te dienen. Artikel 10, eerste en tweede lid, is daarom aangepast.

De verlenging is noodzakelijk in verband met de uitbraak van het Coronavirus, waardoor niet alle medisch specialistische zorginstellingen en audiologische centra in staat zijn om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen, de modules te starten en af te ronden.

Aan artikel 10 is een vijfde lid toegevoegd ter verduidelijking van de beslistermijn. Op aanvragen die uiterlijk 30 april 2020 zullen worden ingediend, wordt beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Op aanvragen die uiterlijk 31 oktober 2020 zullen worden ingediend zal binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode, die eindigt op 31 oktober 2020, worden beslist.

Om de subsidieontvangers tevens voldoende tijd te geven voor het opstarten en afronden van de modules worden de deadlines voor module 1 regulier, module 2 en module 3 verlengd, met 9 maanden voor module 1 regulier en 6 maanden voor modules 2 en 3. Artikel 4 en Bijlage 1 zijn daartoe aangepast.

Met het verlengen van de deadlines van de modules is het tevens nodig om de vervaldatum van de subsidieregeling te actualiseren, zodat de data waarop de modules moeten zijn afgerond in ieder geval niet na de vervaldatum van de subsidieregeling komen te liggen. Artikel 17 is daartoe aangepast.

D

Het nieuwe artikel 16a betreft een hardheidsclausule. Op grond daarvan kan in geval van bijzondere, zwaarwegende omstandigheden worden afgeweken van een of meer bepalingen uit deze regeling, als het belang van de desbetreffende bepaling(en) niet zwaarder weegt dan de gesignaleerde onbillijkheden.

Artikel II

In afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM), treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

Naar boven