Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2020, 2532Interne regelingen

Besluit van de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 17 december 2019, nr. 19U0635836, houdende verlening van ondermandaat, alsmede het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit CJIB 2020)

De algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau,

Gelet op het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 2 van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie, afdeling of programma betreffen, ondermandaat verleend aan:

 • a. de directeuren van het Centraal Justitieel Incassobureau;

 • b. de strategisch managers en strategisch programmamanagers;

 • c. de operationeel managers.

Artikel 2

Tot het verlenen van volmacht om op te treden als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

 • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

 • c. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

De directeur Bedrijfsvoering en ICT treedt op als plaatsvervanger van de algemeen directeur bij diens afwezigheid. De directeur Uitvoering treedt op als plaatsvervanger van de algemeen directeur en plaatsvervangend directeur bij hun afwezigheid.

Artikel 6

De Mandaatregeling CJIB 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst dan wel per 1 januari 2020, afhankelijk van welke datum als eerste wordt bereikt.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit CJIB 2020.

Dit besluit met de bijlagen zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, A. Hazelhoff

TOELICHTING

Algemeen

Als gevolg van de invoering van de Wnra wijzigen de publiekrechtelijk rechtspositie van ambtenaren naar een privaatrechtelijke rechtspositie, en wordt het Algemeen Rijksambtenarenreglement vervangen door de CAO Rijk. Als gevolg daarvan moeten de verleende bevoegdheden en gemaakte voorbehouden worden aangepast. Met dit besluit wordt daar aan invulling gegeven.

Ingevolge artikel 2 van Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt volmacht verleend aan de algemeen directeur van het CJIB om op te treden als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk. Door middel van het onderliggende mandaatbesluit wordt dit volmacht doorgegeven aan onder hem ressorterende ambtenaren.

De algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, A. Hazelhoff

BIJLAGE 1 MANDAATBESLUIT CJIB 2020

Behorend bij artikel 2 van het Mandaatbesluit CJIB 2020.

De ambtenaren bij wie in kolom 2 de letter A is geplaatst, zijn, onverminderd artikel 4 van dit besluit bevoegd tot uitoefening van alle bevoegdheden die in of krachtens het Burgerlijk Wetboek (BW) en de CAO Rijk aan de werkgever zijn toegekend.

De ambtenaren bij wie in kolom 2 de letter B is geplaatst, zijn, onverminderd artikel 4 van dit besluit bevoegd tot uitoefening van alle bevoegdheden die in of krachtens het BW en de CAO Rijk aan de werkgever zijn toegekend, met uitzondering van:

 • a. de bevoegdheid van werkgever tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in hoofdstuk 2 CAO Rijk

 • b. b. de bevoegdheid tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in het BW en het verzoeken om ontbinding van een arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter als bedoeld in het BW;

 • c. c het opleggen van straffen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de CAO Rijk

 • d. het nemen van besluiten over de toekenning van een persoonsgebonden dienstauto;

 • e. beslissingen voor zover de schadeloosstelling betrekking heeft op materiële schade tot een bedrag van € 10.000,00 op grond van het BW;

 • f. de bevoegdheid tot het bevorderen van medewerkers naar een hogere schaal anders dan via vacature/sollicitatie;

 • g. de bevoegdheid tot het verstrekken van periodieke toelagen als bedoeld in paragraaf 7.9 CAO RIJK;

 • h. de bevoegdheid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst van meer dan 36 uur als bedoeld in paragraaf 3.1. van de CAO Rijk, ook na beëindiging van de vacaturestop;

 • i. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende het verstrekken van reisopdrachten aan ambtenaren naar landen binnen Europa (m.u.v. Turkije).

 

Kolom 1

Kolom 2

 

Bevoegd gezag

 

1.0

Algemeen Directeur

A

1.0.1

Strategisch Manager S&B

B

1.0.2.

Strategisch Programmamanager

B

1.1

Directeur Bedrijfsvoering en ICT

A

1.1.1

Strategisch Manager Bedrijfsvoering

B

1.1.1.1.

Operationeel Manager Bedrijfsvoering

B

1.1.2.

Strategisch Manager ICT

B

1.1.2.1.

Operationeel Manager ICT

B

1.2.

Directeur Uitvoering

A

1.2.1.

Strategisch Manager I&I

B

1.2.1.1.

Operationeel Manager I&I

B

1.3.1.

Strategisch Manager C&I

B

1.3.1.1.

Operationeel Manager C&I

B

Leeuwarden, 17 december 2019

De algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, A. Hazelhoff

BIJLAGE 2 MANDAATBESLUIT CJIB 2020

behorend bij artikel 3 van het Mandaatbesluit CJIB 2020.

De ambtenaren genoemd in kolom 1 zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven.

Indien in kolom 2 een bedrag is opgenomen betreft dit het maximumbedrag waarvoor de ambtenaar telkens een verplichting of uitgave mag doen. Indien in kolom 2 geen bedrag is opgenomen, geldt geen maximumbedrag.

 

Kolom 1

Kolom 2

 

Bevoegd gezag

 

1.0

Algemeen Directeur

 

1.0.1

Strategisch Manager S&B

€ 50.000,–

1.0.2.

Strategisch Programmamanager

€ 50.000,–

1.1

Directeur Bedrijfsvoering en ICT

 

1.1.1

Strategisch Manager Bedrijfsvoering

€ 50.000,–

1.1.1.1.

Operationeel Manager Bedrijfsvoering

€ 10.000,–

1.1.2.

Strategisch Manager ICT

€ 50.000,–

1.1.2.1.

Operationeel Manager ICT

€ 10.000,–

1.2.

Directeur Uitvoering

 

1.2.1.

Strategisch Manager I&I

€ 50.000,–

1.2.1.1.

Operationeel Manager I&I

€ 10.000,–

1.3.1.

Strategisch Manager C&I

€ 50.000,–

1.3.1.1.

Operationeel Manager C&I

€ 10.000,–

Leeuwarden, 17 december 2019

De algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, A. Hazelhoff