Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 2516Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Erflanden, deelplan walwoningen Damhert 2018 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai woningbouw Damhert Hoogeveen

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat voor een gedeelte van de wijk Erflanden een ontwerpbestemmingsplan wordt voorbereid. Het betreft een inbreiding in het noordoosten van de wijk Erflanden aan de Damhert. Het plan voorziet in het realiseren van een viertal walwoningen en het verschuiven van twee bouwvlakken van reeds bestaande woonbestemmingen.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 16 januari tot en met 26 februari 2020 ter inzage bij de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage  of  www.ruimtelijkeplannen.nl (u kunt zoeken op het planidentificatienummer :  NL.IMRO.0118.2018BP8020004-ON02).

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Janna Huis via telefoonnummer 14 0528.

 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Voor het mogelijk maken van woningbouw aan de Damhert te Hoogeveen heeft het college van B&W hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 53 dB (Lden) als gevolg van het wegverkeerslawaai van rijksweg A28.

 

Inzage

De stukken liggen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan  gedurende 6 weken (van 16 januari tot en met 26 februari 2020) ter inzage bij de gemeentewinkel,  Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een belanghebbende een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden indienen bij het college van B&W. Dit kan schriftelijk via Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met H. Bos via telefoonnummer 14 0528.