Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 24815Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan woningbouw Spaarbankbosch 2018 en besluit hogere grenswaarde woningbouw Spaarbankbosch

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 23 april 2020 het bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan woningbouw Spaarbankbosch 2018 en bijbehorend exploitatieplan ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan maakt het bouwen van maximaal 6 woningen mogelijk. Het plangebied wordt aan de noord- en westzijde omsloten door het Spaarbankbosch en aan de oostzijde door de Hoogeveenseweg en aan de zuidzijde door de Beukenlaan.

 

Inzage

De stukken liggen van 7 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 ter inzage:

 

 • 1.

  online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP9006002-VG01, of op de gemeentelijke website: via www.hoogeveen.nl/inzage. Bij vragen kunt u contact opnemen met Frank Berting via telefoonnummer 0528-291769.

 • 2.

  bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Dit doet u via www.hoogeveen.nl, klik op de button ‘Afspraak maken’, of bel 14 0528.

 

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

 

 • -

  een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad

 • -

  een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

  U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.

 

Besluit hogere waarden

Voor het mogelijk maken van woningbouw op het voormalig sportterrein in Spaarbankbosch te Fluitenberg heeft het college van B&W op 10 maart 2020 hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 51 dB (Lden) als gevolg van het wegverkeerslawaai van rijksweg A28.

 

Beroep instellen tegen het besluit hogere waarden

Op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder begint de termijn voor het indienen van een beroepsschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan woningbouw Spaarbankbosch 2018.

Op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen ook hier tegen alleen belanghebbenden in beroep gaan die, ofwel een zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit, dan wel redelijkerwijs niet kan worden verweten dat ze geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend. Het beroep schorst de werking van de besluiten niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, op bovenstaand adres.