Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2020, 24393Vergunningen

Toestemming gedeeltelijke overdracht vergunningen KPN B.V. aan Tampnet Netherlands B.V. en terug aan KPN B.V., Agentschap Telecom

23 april 2020

AT-EZK/7964416

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op 12 maart 2020 heeft KPN B.V. een aanvraag ingediend voor toestemming tot gedeeltelijke overdracht van acht vergunningen voor het gebruik van de gepaarde frequentieruimte in de banden 800, 1800 en 2600 MHz voor openbare elektronische communicatie op installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee aan Tampnet Netherlands B.V. (hierna: Tampnet).1 Bij besluit van 17 april 2020 is de aangevraagde toestemming met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.20 van de Telecommunicatiewet verleend. De toestemming voor de overdracht is drie maanden geldig vanaf de dag na de datum van het besluit. Nadat een akte van levering aan Agentschap Telecom is toegezonden, wordt de tenaamstelling van de vergunningen gewijzigd, door Tampnet als tweede vergunninghouder toe te voegen. De overige wijzigingen betreffen het gebruik van de betreffende frequentieruimte op installaties ter zee als bedoeld in de wet installaties Noordzee door Tampnet,1 en enkele tekstuele wijzigingen. Ook wordt in de vergunningen een bepaling opgenomen dat de beide vergunninghouders een schriftelijke overeenkomst moeten afsluiten over het voorkomen van storing, voordat de ‘nieuwe’ vergunninghouder de frequentieruimte in gebruik neemt.

Tampnet heeft gelijktijdig op 12 maart 2020 een aanvraag ingediend voor toestemming van de overdracht van het recht tot frequentiegebruik van het aan Tampnet vergunde gedeelte van de acht betreffende vergunningen terug aan KPN B.V. Bij besluit van 17 april 2020 is de aangevraagde toestemming verleend. De toestemming voor overdracht is geldig vanaf de dag na de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet waarin artikel 51 van de Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (PbEU 2018, L 321) geïmplementeerd is tot uiterlijk zes maanden na deze datum. Nadat een akte van levering aan Agentschap Telecom is toegezonden, wordt de tenaamstelling van de vergunningen gewijzigd en worden de vergunningen gewijzigd, zodat de oorspronkelijke vergunningsvoorwaarden weer van kracht zijn.

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen en kan worden opgevraagd via info@agentschaptelecom.nl of telefoonnummer 050 5877444.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (17 april 2020) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, Y. Veenstra-Knop Hoofd Netwerken Agentschap Telecom


X Noot
1

Met uitzondering van installaties ter zee in het gebied van 12 zeemijl vanaf de drie locaties met coördinaten (WGS 84): 3˚16’55,7” OL / 52˚00’12,5” NB, 3˚40’46,5” OL / 51˚55’16,9” NB en 4˚14’27,8” OL / 52˚36’20,3” NB.