Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 24267Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland 2020/2021

Verbindendverklaring gewijzigde cao-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 mei 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Landelijke Belangen Vereniging (LBV) mede namens de overige partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: de Koninklijke Vereniging Onderhoud.NL (Onderhoud.NL);

Partij ter andere zijde: Landelijke Belangen Vereniging (LBV).

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 3 lid 1 sub c komt te luiden:

  • ‘c. werknemer UTA (uitvoerend, technisch en administratief personeel): de werknemer, hij of zij die in Nederland voor een bedrijf of een afdeling van een bedrijf als bedoeld in artikel 1 van deze CAO, werkzaam is ingevolge een arbeidsovereenkomst, die uitsluitend of in hoofdzaak een functie vervult of werkzaamheden verricht als beschreven in onder andere de volgende referentiefuncties: administratief medewerker, secretaresse/management assistent, financieel administratief medewerker, office manager, hoofd administratie, controller, materiaal beheerder, werkvoorbereider, calculator, calculator/werkvoorbereider, onderhoudsadviseur/ RGS-adviseur, hoofd bedrijfsbureau, uitvoerder, projectleider of bedrijfsleider dan wel soortgelijke functies.’

Na artikel 26 lid 7 wordt een nieuw lid 8 ingevoegd dat komt te luiden:

  • ‘8. Een werknemer resp. een werknemer UTA ontvangt nooit minder dan het voor hem geldende wettelijk minimumloon.’

In artikel 28 lid 2 wordt toegevoegd:

  • ‘h. week 25 van 2020 met 2,25 procent structureel.’

In artkel 28 wordt geschrapt:

‘Lid 4 (oud). Lid 5 wordt vernummerd naar lid 4.’

Artikel 49 lid 2 sub a en sub b komen te luiden:

  • ‘a. Naast de in de Wet arbeid en zorg genoemde omstandigheden heeft de werknemer recht op onbetaald verlof bij de volgende gelegenheden:

  • b. bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk of registratie van partnerschap van de werknemer: 2 dagen;

    bij 25- en 40-jarig huwelijksfeest of geregistreerd partnerschap van de werknemer en bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van zijn (schoon)ouders: 1 dag;’

In artikel 58 lid 6 wordt toegevoegd:

‘Week 25 van 2020 (15 juni 2020) inclusief verhoging van 2,25%

 

Voor 15 t/m 19 jaar

 

NIVEAU 1 (BBL-1)

NIVEAU 2 (BBL-2)

NIVEAU 3 (BBL-3)

   

11,09

 

8,11

8,55

5,81

6,47

6,83

Week 25 van 2020 (15 juni 2020) inclusief verhoging van 2,25%

 

Voor 20 jaar

 

NIVEAU 1 (BBL-1)

NIVEAU 2 (BBL-2)

NIVEAU 3 (BBL-3)

   

11,09

 

8,11

8,55

6,26

6,47

6,83

Week 25 van 2020 (15 juni 2020) inclusief verhoging van 2,25%

 

Voor 21 jaar en ouder

 

NIVEAU 1 (BBL-1)

NIVEAU 2 (BBL-2)

NIVEAU 3 (BBL-3)

   

11,09

 

10,18

10,18

10,18

10,18

10,18’

In bijlage 1 wordt toegevoegd bij nummer 35 Onderhoudsadviseur: ‘/RGS-adviseur’

In bijlage 2 wordt toegevoegd bij Onderhoudsadviseur: ‘/RGS-adviseur’

In bijlage 3 wordt de functieomschrijving Onderhoudsadviseur als volgt aangepast:

‘Functieomschrijving Onderhoudsadviseur / RGS-adviseur T.08.1

Organisatiecontext

De functie Onderhoudsadviseur / RGS-adviseur komt voor in grotere bedrijven, met name schilderbedrijven en multifunctionele onderhoudsbedrijven. De Onderhoudsadviseur / RGS-adviseur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van meerjarige onderhoudsplannen voor (over het algemeen grotere) objecten. Uitgangspunten voor onderhoudsplannen zijn inspectierapporten en (door de projectleider in overleg met de klant gemaakte) keuzes voor de te handhaven schildertechnische/bouwkundige kwaliteit, de gewenste mate van kostenegalisatie dan wel kostenreductie.

Indien noodzakelijk, oriënteert de functiehouder zich ter plekke over de toestand van het object en de mate waarin (onderdelen ervan) blootstaan aan weersinvloeden of andere oorzaken van schade. Tijdens de uitwerking van zijn plannen overlegt hij zelf – indien nodig – met de klant om uitgangspunten te verduidelijken dan wel alternatieven op hun haalbaarheid te toetsen.

Doel van de functie

U bent als Onderhoudsadviseur /RGS-adviseur verantwoordelijk voor advisering over en planning van onderhoud van gebouwen en objecten

Resultaatgebieden

Afspraken

Legt diverse scenario’s voor aan de opdrachtgever. Stelt het gewenste onderhoudsniveau vast in overleg met de klant, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van de klant en het imago van het bedrijf.

Onderhoudsscenario’s

Bestudeert inspectierapporten, beoordeelt de onderhoudstoestand van gebouwen of objecten en maakt afspraken met klanten. Specificeert de soort en frequentie van onderhoud in de tijd, rekening houdend met toetsbaarheid van het geformuleerde resultaat. Raamt globaal de onderhoudskosten.

Onderhoudsopdrachten

Verduidelijkt uitgangspunten in onderhoudsplannen aan klanten. Toetst alternatieve plannen op haalbaarheid. Stelt plannen bij, rekening houdend met de budgettaire ruimte van de klant en het kwaliteitsniveau van onderhoud op de lange termijn.

Onderhoudsbestekken

Vertaalt plannen in planning van inspectie- en onderhoudsintervallen. Werkt planning, werkomschrijvingen, te gebruiken materialen en technieken uit in een definitief rapport, rekening houdend met prijs- en prestatieafspraken met klanten.

Verbetervoorstellen

Zoekt mogelijkheden om het kennisniveau en de werkmethoden van het bedrijf zodanig te verbeteren, dat grotere duurzaamheid van onderhoud wordt bereikt. Presenteert voorstellen tot verbetering, rekening houdend met kosten(reductie) voor klanten, het imago van het bedrijf en gevolgen voor milieu en maatschappij.

Deskundigheid

Kennis van meerdere technische vakgebieden en kennis van bedrijfskunde/logistiek op MBO/HBO niveau. Kennis van methoden en materialen en werking van ondergronden in de tijd. Kennis van de doelstellingen en het kwaliteitsbeleid van het bedrijf. Sociale vaardigheid voor het bereiken van overeenstemming over prestatieafspraken met klanten. Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van onderhoudsscenario's en -bestekken.’

In bijlage 5 wordt toegevoegd:

‘Een werknemer resp. een werknemer UTA ontvangt nooit minder dan het voor hem geldende wettelijk minimumloon.’

In bijlage 5 wordt toegevoegd:

‘Loon met ingang van week 25 van 2020 (15 juni 2020)

 

LG 1

LG 2

LG 3

LG 4

LG 5

LG 6

LG 7

LG 8

LG 9

UURLOON +

2,25%

     

19,18

20,27

21,35

22,53

24,09

25,78

27,57

 

17,21

18,17

18,71

19,79

20,84

21,96

23,48

25,13

26,88

 

16,63

17,56

18,23

19,34

20,29

21,39

22,88

24,49

26,19

 

16,06

16,95

17,73

18,87

19,75

20,85

22,29

23,85

25,5

MIDDEN

15,47

16,35

17,26

18,43

19,22

20,28

21,69

23,21

24,82

 

14,92

15,74

16,77

17,84

18,68

19,7

21,07

22,54

24,13

 

14,33

15,13

16,31

17,28

18,16

19,15

20,47

21,89

23,44

 

13,77

14,53

15,8

16,74

17,61

18,59

19,88

21,26

22,76

 

15,33

16,21

17,1

18,03

19,27

20,63

22,07

AANLOOPSCHALEN (15 t/m 20 jaar)

2e JAAR (80%)

11,02

11,62

12,26

12,97

13,68

       

1e JAAR (65%)

8,95

9,44

9,96

10,54

11,12

       

AANLOOPSCHALEN (21 jaar e.o.)

2e JAAR (80%)

11,02

11,62

12,26

12,97

13,68

       

1e JAAR (65%)

10,07

10,07

10,07

10,54

11,12’

       

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 25 mei 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes


X Noot
1

Stcrt. 20 november 2019, nr. 48994; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 december 2019, (Stcrt. 4 december 2019, nr. 48994-n1