Provincie Zeeland – Voornemen verlening uitgebreide omgevingsvergunning (ontwerpbeschikking) voor op- en overslag en bewerking chemicaliën, Finlandweg 21 te Terneuzen

Logo Zeeland

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Waterwet

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 7 juni 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van TPT Holding. voor de inrichting aan de Finlandweg 21, 4538 BL Terneuzen.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag en bewerking van chemicaliën met aanverwante activiteiten.

 

De aanvraag betreft het reviseren van de huidig vergunde situatie.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta) heeft op

4 juli 2019 een aanvraag ontvangen van TPT Holding B.V. om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

 

De aanvraag betreft het brengen van stoffen, afkomstig van TPT Holding B.V., gelegen aan de Finlandweg 21 in Terneuzen in de Zevenaarhaven welke in open verbinding staat met het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

 

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland en de minister van Infrastructuur en Waterstaat maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunningen te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikkingen en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 30 april 2020 tot en met 10 juni 2020 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Terneuzen, publieksbalie, Stadhuisplein 1 Terneuzen, na telefonische afspraak;

- Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00. Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het gezag dat bevoegd is op de desbetreffende aanvraag te beslissen en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999142521.

 

 

Naar boven