Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2020, 24191OverigGecoördineerde procedure Energielandgoed Wells Meer

Logo Bergen (L)

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen L maken bekend dat de gemeenteraad op 21 april 2020 heeft besloten de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), toe te passen voor Energielandgoed Wells Meer.

 

De coördinatieregeling strekt zich tot de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten:

Bestemmingsplan

Wabo-vergunning voor de windturbines voor de onderdelen bouw, milieu & aanleg;

Wabo-vergunning voor de zonnepanelen voor het onderdeel bouw;

Waterwetvergunning;

Wnb-vergunning en –ontheffing.

 

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen L de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt.

 

Zienswijze

Voor een ieder bestaat te zijner tijd de mogelijkheid om via één loket zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage

Het coördinatiebesluit van de raad van 21 april 2020 ligt samen met het raadsvoorstel met ingang van 30 april 2020 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken, in verband met de corona-beperkingen, alleen op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.bergen.nl.

 

Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83.