Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2020, 2400VergunningenM.E.R-beoordelingsbesluit bestemmingsplan MFC Zevenhuizen

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van Westerkwartier maken op grond van het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een m.e.r.-beoordelingsbesluit hebben genomen voor het bestemmingsplan MFC Zevenhuizen.

Het hiervoor genoemde bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een Multifunctioneel Centrum (MFC) op het bestaande sportveldencomplex aan het Hoofddiep te Zevenhuizen. In het MFC wordt naast sportvoorzieningen zoals een sporthal, kleedkamers en kantines voor sportverenigingen ook een dorpshuis gevestigd. Verder voorziet het plan in een uitbreiding van parkeervoorzieningen en een wijziging van de bestemming van een perceel grond (sectie G nummer 4785) dat in gebruik is als tuin/erf bij de woning Oude Streek 14 te Zevenhuizen. De huidige bestemming van genoemd perceel (‘Sport’) wordt daartoe gewijzigd in een woonbestemming (zonder bouwvlak).

Op basis van een daartoe opgestelde aanmeldnotitie is besloten dat ten behoeve van genoemd bestemmingsplan geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Een milieueffectrapport is niet nodig, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn als gevolg van de ontwikkelingen die op grond van het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.

Het besluit en de vormvrije m.e.r.-beoordeling liggen vanaf 16 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Tolberterstraat 66 te Leek en zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente (www.westerkwartier.nl).

Het besluit dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden wordt aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht waartegen geen bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit, in dit geval het bestemmingsplan, rechtstreeks in zijn of haar belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval dus in het kader van de bestemmingsplanprocedure, door indiening van een schriftelijke zienswijze bij de raad gedurende de hiervoor genoemde periode van ter inzage legging.